De Block wil sterker Europees asielbeleid

Geplaatst op 28 maart, 2019 om 07:58

In het kader van het Roemeense EU-voorzitterschap heeft minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block dinsdag haar visie op een Europees asielbeleid voorgesteld voor de 27 EU-ambassadeurs. Ze pleit voor een sterkere Europese aanpak. De minister stelt onder meer voor om vluchtelingen op te vangen in de regio rond de conflictgebieden en vraagt een eerlijke spreiding van de inspanningen binnen EU.

“Enkel zo kunnen we het asielvraagstuk ten gronde aanpakken. We moeten zeer streng optreden tegen illegale migratie. Het is de enige manier om de open Schengenzone overeind te houden en vluchtelingen uit de handen van mensensmokkelaars te houden”, benadrukt de minister.

In haar toespraak stelt De Block vast dat de huidige Europese aanpak van migratie tekort schiet. Het beleid is versnipperd, wat vaak gewoon leidt tot een verschuiving naar de buurlanden. Dat zorgt voor wrevel en zet de open Schengenzone onder druk. De Block pleit daarom voor een sterk, eenvormig Europees asielbeleid. Dat betekent dat de EU-lidstaten een grotere bereidheid moeten tonen om een aantal dingen samen te doen.

Opvangcentra rond conflictgebieden

De Block trok in haar toespraak enkele krijtlijnen over hoe dat nieuwe Europese asielbeleid er in de toekomst uit moet zien. De minister pleit ervoor dicht bij de conflictgebieden te investeren in goede asielprocedures en opvang van vluchtelingen (85% van de vluchtelingen zoekt immers opvang in de regio). De ervaringen met de Turkije-deal moeten verbeterd en uitgebreid naar andere landen rond de Middellandse Zee, waar vluchtelingen worden opgevangen en waar hun asielaanvraag wordt behandeld. “We moeten zorgen dat het geen zin meer heeft om de oversteek te wagen. Dan zal de illegale migratie ook grotendeels stoppen”, zegt De Block

Daarnaast moeten de grenzen met Europa extra worden versterkt. “Op die manier voorkomen we dat mensen hun leven moeten riskeren of een beroep moeten doen op mensensmokkelaars om in Europa te geraken. En zo geven we ook een duidelijk signaal dat illegaal Europa binnen komen niet loont,” aldus De Block.

Eerlijkere verdeling van de lasten

Tenslotte wil de minister ook komen tot een eerlijkere verdeling van de lasten, waarbij asielzoekers verspreid worden over alle EU-landen, rekening houdende met de grootte en de rijkdom van elke lidstaat. “Ons land heeft zelf veel baat bij een betere Europese aanpak. Met meer dan 23.000 asielaanvragen in 2018, dragen we relatief een grote last. Italië, bijvoorbeeld, telde 56.000 aanvragen, terwijl het land vijf keer groter is,” zegt De Block.

In ruil voor deze grotere solidariteit, wil de minister wel striktere regels: de lidstaat aan wie de asielzoeker is toegewezen is 8 jaar verantwoordelijk. De betrokkene kan in geen enkele andere lidstaat asiel aanvragen. Dat moet de zogenaamde “secundaire migratie” – waarbij mensen doorreizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen – tegengaan.

Om dit mogelijk te maken wil De Block alvast dat de kosten voor migratie betaald worden met Europese budgetten. “Lidstaten die meewerken aan deze nieuwe aanpak en hun deel doen, zullen daardoor extra Europese middelen krijgen. Lidstaten die dit weigeren, zullen minder EU-geld krijgen.”

Internationaal probleem vraagt internationale aanpak

De Block is ervan overtuigd dat enkel een Europese aanpak, waarbij een grotere solidariteit strikt gekoppeld wordt aan grotere verantwoordelijkheid, tot een betere aanpak van het asielvraagstuk zal leiden. “De huidige versnipperde aanpak van het asielvraagstuk leidt tot problemen. Migratie is een internationaal fenomeen en moet daarom internationaal worden aangepakt. Hier ligt een belangrijke taak voor de EU.”