De regering breidt het systeem van de toegelaten activiteit voor zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit uit

Geplaatst op 19 maart, 2015 om 14:50

Vanaf 1 juli 2015 kunnen arbeidsongeschikte zelfstandigen gemakkelijker terug professioneel actief worden, zonder dat ze moeten vrezen dat ze hun uitkering volledig verliezen. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie legden dit voorstel vandaag op tafel in de ministerraad en kregen groen licht.

Maggie De Block en Willy Borsus: “Zo helpen we ook zelfstandigen die lang ziek zijn maar weer willen werken, terug aan de slag.”

De maatregel is uitgewerkt in nauw overleg met het terrein.

Door de nieuwe maatregelen wordt de mogelijkheid tot toegelaten werkhervatting uitgebreid voor twee typegevallen. Ten eerste wordt het voortaan mogelijk om gedurende maximum 18 maanden (in plaats van 12 maanden) een andere activiteit uit te oefenen met het oog op een gehele werkhervatting.

Ten tweede is het voorzien dat de uitoefening van een andere activiteit voortaan ook mogelijk wordt op de resterende capaciteit bij ernstige ziekte.

Een voorbeeld uit de praktijk maakt meteen het effect van de hervorming in beide typegevallen duidelijk:

  1. Een cafébaas wordt ziek. Hij moet daardoor zijn café sluiten. Maar gaandeweg wordt hij beter en voelt hij zich in staat om zijn café opnieuw open te houden, eerst twee dagen per week. De huidige reglementering laat toe dat hij gedurende maximum 18 maanden zijn café uitbaat, terwijl hij zijn uitkering behoudt. Maar stel dat diezelfde cafébaas, in plaats van zijn café te heropenen, zijn echtgenote met haar traiteurzaak wil helpen. Dan kan hij momenteel maar gedurende maximum 12 maanden die traiteurzaak exploiteren, met behoud van zijn uitkering. Vanaf 1 juli 2015 kunnen alle beroepsactiviteiten gedurende maximum 18 maanden met een uitkering worden gecombineerd, als een arbeidsongeschikte zelfstandige professioneel de draad terug volledig kan opnemen.
  2. Ook voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die opnieuw willen werken, maar die door hun ziekte niet meer zo veel kunnen werken als voorheen, verandert er iets ten goede. Neem de cafébaas van daarnet. Stel dat door zijn ziekte hij zijn café niet meer de hele week open kan houden. Kan hij nu, met behoud van zijn uitkering, enkel tijdens het weekend in een café werken? Ja, als hij zijn eigen café terug opent. Neen, als hij als werknemer in dienst van een andere cafébaas wil werken. Ook deze toestand kun je moeilijk logisch noemen. Maar vanaf 1 juli 2015 zal er aan deze onlogische situatie eveneens een einde komen. Vanaf dan zal onze cafébaas, met behoud van zijn uitkering, als deeltijds werknemer voor een andere cafébaas kunnen werken.

Minister Borsus: “Ons doel bestaat erin de mensen die geconfronteerd worden met een moeilijke situatie (arbeidsongeschiktheid of invaliditeit) beter te helpen. Het vereenvoudigde systeem zal de herinschakelingsmogelijkheden van deze mensen verbeteren.”

Maggie De Block: “Deze hervorming ligt volledig in de lijn van het beleid dat deze regering voert: zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt helpen en hen zo meer of opnieuw eigenwaarde  geven.”

De zelfstandige die weer een beroepsactiviteit wil opnemen, zal nog altijd de toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds nodig hebben als men zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering met een beroepsactiviteit wil combineren. Bovendien zal de adviserend geneesheer om de zes maanden de toestand evalueren. Zo zal hij nagaan of de betrokkene blijft voldoen aan de voorwaarden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Het ontwerp KB zal het systeem van de toegelaten activiteit op 1 juli 2015 als volgt hervormen:

Het is de bedoeling om een duaal (et niet meer driedelig) systeem te hebben:

  1. a) Toelating met het oog op een volledige herinschakeling:

Als een volledige herinschakeling mogelijk is, kan de adviserend geneesheer de persoon vooraf toelaten om om het even welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer) gedurende maximum 6 maanden (verlengbaar tot maximum 18 maanden). Er is een wettelijk vermoeden dat de persoon arbeidsongeschikt is.

De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkering. Daarna worden de uitkeringen met 10% verminderd.

  1. b) Toelating zonder het oog op een volledige herinschakeling:

Als een volledige herinschakeling niet meer mogelijk is, kan de adviserend geneesheer de persoon vooraf toelaten om om het even welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer). Deze toelating is alleen mogelijk als de persoon als arbeidsongeschikt erkend blijft. De adviserend geneesheer moet de arbeidsongeschiktheid controleren op basis van een medisch onderzoek uitgevoerd om de 6 maanden, tenzij elementen in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum rechtvaardigen.

De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkeringen. Vanaf de 7de maand tot het 3de jaar: de uitkeringen worden met 10% verminderd (tenzij de persoon een niet bezoldigde activiteit uitoefent).

Deze hervorming zal op 1 juli 2015 in werking treden.