De toekenningsprocedure voor aanvullende rechten wordt eenvoudiger

Geplaatst op 20 oktober, 2016 om 00:00

De ministerraad heeft vandaag groen licht gegeven voor wetsontwerp wat betreft de sociale zekerheid. Burgers zullen onder meer gemakkelijker aanvullende rechten krijgen, dankzij een automatische kruising van gegevens tussen sociale zekerheid en diensten als water- of gas- en electriciteitsleveranciers.

Daarnaast voorziet het ontwerp in het kruisen van gegevens van sociale zekerheid met gegevens van de fiscus. Zo kan wanneer een bedrijf  recht heeft op een terugbetaling door de fiscus maar schulden heeft bij de sociale zekerheid (RSZ),  eerst de schuld bij de RSZ aangezuiverd worden.

Deze maatregel zal in 2017 39,3 miljoen euro opbrengen voor de RSZ.

Het ontwerp brengt de aanpassing van verschillende wetten met zich mee en wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State om vervolgens in het parlement te worden besproken.

Automatische toekenning van aanvullende rechten
De instanties die aanvullende rechten toekennen, kunnen voortaan gemakkelijker over de nodige gegevens beschikken dankzij een speciale tool. Deze tool is ontwikkeld om gegevens automatisch uit te wisselen tussen sociale instellingen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en andere instellingen zoals watermaatschappijen, vervoersmaatschappijen, gas- en elektriciteitsleveranciers, enz. Onder aanvullende rechten verstaan we bijvoorbeeld het recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit of abonnementen aan een voorkeurtarief bij vervoersmaatschappijen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) heeft deze tool ontworpen op initiatief van minister De Block.

De wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt hiervoor aangepast.

Uitbreiding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA)

De monitors tijdens sportevenementen en animatoren van cultuurmanifestaties zijn gedurende maximaal 25 dagen per jaar niet onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.

Momenteel moeten de werkgevers een bijzondere aangifte bij de FOD Sociale Zekerheid indienen voor deze groep werknemers. De wet die vandaag 20 oktober op de ministerraad is goedgekeurd, zorgt ervoor dat die bijzondere aangifte wordt vervangen door een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA).

Maggie De Block, minister van Sociale zaken: “De overstap naar een onmiddellijk aangifte van tewerkstelling betekent een echte vereenvoudiging voor de werkgevers uit die sectoren aangezien het niet meer nodig is om voor bepaalde werknemers een aparte aangifte in te dienen.”

Deze overstap is des te belangrijker omdat het bovendien mogelijk maakt om een eventueel sociaal risico elektronisch aan te geven.                                                                                                                               …

Het koninklijk kaderbesluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling wordt aangepast.

Schuldvergelijking

Momenteel bestaat er bij de FOD Financiën een systeem van schuldvergelijking om te vermijden dat een burger een terugbetaling krijgt van de fiscus als hij of zij zelf nog belastingen moet betalen of een niet-fiscale schuld heeft openstaan (penale boete, terugbetaling van een onterecht toegekende werkloosheidsuitkering, enz.).

Het nieuwe wetsontwerp voorziet in de uitbreiding van dat systeem naar  schulden aan de sociale zekerheid. Concreet betekent dit dat, wanneer een bedrijf recht heeft op een terugbetaling van belastingen, terwijl het bij de sociale zekerheid (RSZ) nog een openstaande schuld heeft, de RSZ de teruggave zal mogen aanwenden op de openstaande schuld.De programmawet van 27 december 2004 wordt in die zin aangepast.
Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding: “Dankzij deze maatregel kan de Federale Overheidsdienst Financiën bijvoorbeeld de belastingteruggave inhouden van iemand die weigert zijn sociale bijdragen te betalen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, of vice versa. Hiermee verhogen we niet enkel de efficiëntie van inningen van fiscale en niet-fiscale schulden maar verlagen we ook effectief het aantal openstaande schulden.”