Fractieleider Open Vld Maggie De Block steunt vurig de ‘State of the Union’ van Premier De Croo.

Geplaatst op 14 oktober, 2021 om 15:54

 

‘Investeren en hervormen realiseert nieuwe groei’ zo luidt de opener van het nieuwe parlementaire jaar, traditioneel op de tweede dinsdag van oktober. Premier De Croo belichtte dinsdag 12 oktober 2021 de ‘State of the Union’ in zijn regeringsverklaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Fractieleider Maggie De Block : “de Premier gaf een heldere en optimistisch beeld van het land. Na een toch wel zeer moeilijke periode die corona was, kan opnieuw vooruit gekeken worden. En dat is goed. Er worden stappen gezet naar een economisch herstel. Het kompas staat goed en door samen te werken gaat deze regering stap na stap naar economisch herstel. Met het herstel- en transitieplan zorgen we ervoor dat ons land opnieuw op de rails komt na de corona-periode. “

 

In haar tussenkomst besteedde de Open-Vld fractieleider veel aandacht aan de maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, een eerste pijler van de beleidsverklaring. “Er zijn veel vacatures. Dat geeft meer tewerkstelling en zorgt voor meer welvaart voor iedereen,” zo onderlijnt Maggie De Block. Door meer werknemers en inactieven naar knelpuntberoepen te leiden, door opleiding en vorming aan te moedigen en ontslag activerend te maken kunnen meer mensen aan de slag. Met voldoende werknemers in onze bedrijven kan een goede relance slagen.”

Een tweede aandachtspunt over de arbeidsmarkt in haar tussenkomst was de re-integratie van de langdurig zieken. De Block is tevreden dat deze regering verder bouwt op het beleid dat zij gevoerd heeft als toenmalige minister van Sociale Zaken “Het is belangrijk dat er voor mensen met een langdurig ziekte gekeken wordt naar wat deze mensen nog kunnen in plaats van te focussen op wat niet meer lukt”, voert de fractieleider aan “We moeten durven hen verantwoordelijkheid te geven.  Maar ook de werkgevers, artsen en mutualiteiten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en stimulansen krijgen. Veel mensen die langdurig thuis zijn door ziekte zijn zélf vragende partij om aangepast werk te gaan doen! En zij zullen in hun zoektocht voortaan beter begeleid worden.”

Naast deze belangrijke maatregelen gericht op de arbeidsmarkthervorming, zoekt de regeringsverklaring een begrotingsinspanning van 2,4 miljard euro in 2022 te realiseren, echter met een marge voor groei en doelgerichte investeringen van 1 miljard over een periode van 3 jaar tot 2024. De inspanning moet inzetten op duurzaamheid en ons land wapenen inzake digitale veiligheid.

Tot slot zet de regering in op betaalbare energie en een verlaging van de belastingen. “Werken moet lonen. We mogen de mensen niet in de kou laten,” zo vindt Maggie De Block. “Het pakket aan maatregelen is op maat van de lage inkomens en de middenklasse. Voor gezinnen verhoogt de fiscale aftrek voor kinderopvang. In de energiefactuur verdwijnen de heffingen en de accijnzen worden bevroren zodat elke Belg een korting krijgt van 30 à 50 euro.  De bijzondere sociale bijdrage wordt afgebouwd wat een gezin meer netto op jaarbasis oplevert.”

De fractieleider van Open VLD wijst er op dat de methode De Croo werkt. “De regeringspartners zijn over hun eigen schaduw heen durven stijgen en hebben constructief gewerkt. De verklaring straalt ambitie uit. Om die redenen, zo besluit Maggie De Block, zal onze fractie het vertrouwen aan de Regering geven.”

 

U vindt de integrale regeringsverklaring ‘Nieuwe groei: Hervormen & Investeren’ op de website van de Eerste Minister