Groen licht voor financiering van sociale akkoorden in de federale gezondheidszorg

Geplaatst op 17 juli, 2015 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt ruim 106 miljoen euro uit van het Riziv-budget om een deel van de maatregelen uit de sociale akkoorden met betrekking tot de gezondheidszorg te financieren voor het kalenderjaar 2015.

Het geld wordt geïnvesteerd in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep (88,4 miljoen), in het project peterschap in ziekenhuizen (7,9 miljoen) en in bijkomend verlof voor personeelsleden die niet kunnen rekenen op eindeloopbaanmaatregelen (10,3 miljoen).

Vandaag keurde de ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit daartoe goed.

Maggie De Block: “De voortzetting van deze sociale akkoorden is belangrijk voor de tewerkstelling in onze gezondheidszorg. We hebben nood aan veel handen in de zorgsector, zeker ook in het licht van de vergrijzing en de groeiende groep chronisch zieken. En via deze maatregelen maken we ruimte voor bijkomende jobcreatie. Daarnaast dienen deze ingrepen om de werkomstandigheden voor werknemers in de zorg te verbeteren. We moeten zorg dragen voor deze mensen, zodat we hen niet verliezen.”

Voor de financiering van de sociale akkoorden uit 2000, 2005, 2010, 2011 en 2012 werd tijdens de begrotingsopmaak voor 2015 88,4 miljoen euro voorzien in het budget van het Riziv. Die middelen zijn bestemd voor tewerkstellingsmaatregelen in de publieke en de private diensten voor thuisverpleging, de publieke en private wijkgezondheidscentra en het Rode Kruis. Het gaat onder meer over attractiviteitspremies voor verpleegkundig personeel en de financiering van oncomfortabele avondprestaties.

Peterschap en bijkomend verlof

Daarnaast is 18,2 miljoen euro voorzien in het Riziv-budget voor de uitvoering van twee specifieke maatregelen uit de sociale akkoorden van 2005: het project peterschap in ziekenhuizen en de maatregel die bijkomend verlof mogelijk maakt voor personeelsleden van 50 jaar of ouder die niet kunnen rekenen op eindeloopbaanvoordelen. 

Het project peterschap houdt in dat private en publieke ziekenhuizen ervaren werknemers inzetten om jongere werknemers met een basisopleiding op te leiden op de werkvloer. Zo’n peterschap kost evenwel tijd, tijd die de ervaren werknemer niet kan besteden aan de dagelijkse taken. Maar met het geld dat in dit project wordt geïnvesteerd, kan het ziekenhuis nieuwe werknemers aanwerven ter compensatie.

Voor de financiering van dit project is in het totaal 7,9 miljoen euro uitgetrokken voor 2015.

Maggie De Block: “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we de kennis en ervaring van oudere werknemers optimaal kunnen inzetten op de werkvloer. Iedereen profiteert hiervan: de oudere werknemer, die voldoening kan halen uit zijn rol als mentor; de jongere werknemer, die een pak zaken bijleert die hij niet op de schoolbanken kan leren; de werkgever, die de kans krijgt om zijn personeel aangepast in te zetten; en last but not least de patiënt, want deze overdracht van kennis en ervaring kan de kwaliteit van geleverde zorg ten goede komen.”

Voor de financiering van de maatregel van bijkomend verlof ten slotte is 10,3 miljoen euro ingeschreven in het Riziv-budget voor 2015. Omdat niet alle werknemers van 50 jaar of ouder kunnen genieten van de eindeloopbaanmaatregelen, trekt de federale regering middelen uit voor extra banen. Op die manier kunnen de werkgevers bijkomende verlofdagen toekennen aan werknemers van 50 jaar of ouder die niet binnen een eindeloopbaanstelsel vallen, en tegelijkertijd aanwervingen doen ter vervanging daarvan.