Hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap: stapsgewijs en in overleg

Geplaatst op 28 april, 2015 om 00:00

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap start in 2015 en verloopt stapsgewijs. Regelmatig vinden evaluaties en bijsturing plaats. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken: “Wij hebben streefdata of -periodes vastgelegd waarbinnen we onze werkpakketten of delen van de hervorming rond willen krijgen. We werken hiervoor samen met een groep partners van het terrein en we overleggen ook zeer nauw met de deelstaten. Het zal dus van ons allemaal afhangen of we de zaken tijdig rond krijgen. Ik hou er terdege rekening mee dat sommige initiatieven een beetje vertraging zullen oplopen maar dat we andere daarentegen sneller dan gepland zullen kunnen realiseren.”

Het hele project van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenlandschap zal de tijdsduur van de huidige legislatuur overstijgen. De timing voor de eerstkomende jaren is daarom vanzelfsprekend ook al concreter dan voor de daaropvolgende jaren.

Een beknopt overzicht van de streefperiodes voor deze legislatuur voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap:

Start in 2015

 • Uittekenen van het gewenste zorglandschap met netwerken. Studie start bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
 • Financieringsclusters hoog-, medium- en laagvariabel aflijnen in 2015 en 2016.
 • Correcte toewijzing van het budget voor geforfaitariseerde geneesmiddelen, voor dagziekenhuisactiviteiten en voor het Budget Financiële Middelen aan specifieke pathologiegroepen: de werkzaamheden starten.
 • Aparte financiering specifieke taken zoals spoedgevallendienst, innovatie, academische opdrachten en “sociale factoren”: analyse van internationale ervaringen en uitwerken voorstellen voor België.
 • Pilootprojecten: in overleg met de deelstaten streeft de minister ernaar voor het einde van 2015 de eerste pilootprojecten te kunnen opstarten. Bijvoorbeeld: bevallen met kort ziekenhuisverblijf, vormen van thuishospitalisatie, toedienen van intraveneuze antibioticatherapie thuis, toediening chemotherapie in thuiszorg (in overleg met oncologisch dagziekenhuis),…
 • Beleidsinstrumenten ontwikkelen om ziekenhuizen te stimuleren in de richting van het nieuwe zorglandschap te werken, bijvoorbeeld het juridisch kader voor pilootprojecten.
 • Pay for performance: in het najaar van 2015 start een bevraging naar concrete voorstellen die tegen eind 2015 beoordeeld en gerangschikt worden.
 • Vereenvoudiging verplichte registraties: de zorgsector, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het RIZIV werken concrete voorstellen uit. Doel is in 2016 een eerste reeks vereenvoudigingen door te voeren.
 • Verpleegkundige zorgzwaarte (de zogenaamde MVG2) in het huidige Budget Financiële Middelen: anomalieën en fouten worden gecorrigeerd vanaf juli 2015.

De MVG2 (minimale verpleegkundige gegevens, versie 2) is een maatstaf voor de zwaarte van de verpleegkundige zorgen, die sterk kunnen verschillen tussen patiënten en ziekenhuizen; vergelijk bijvoorbeeld  een bedlegerige, verwarde patiënt met een jonge volwassene die een meniscusoperatie onderging). De BFM-financiering houdt deels rekening met deze verschillen aan de hand van de MVG-registraties.

 • Financiering van de spoedgevallendiensten en de wachtposten: studie bij het KCE loopt.
 • Samenstelling overleggroep ziekenhuisfinanciering.
 • Bilateraal overleg.
 • Interministeriële Conferentie Volksgezondheid einde juni 2015: gemeenschappelijke verklaring met deelstaten over hervorming ziekenhuisfinanciering.

2016

 • Concept “algemeen ziekenhuis” en concept “netwerk” uitwerken.
 • Begin aanpassing van de regelgeving op ziekenhuizen die in netwerken functioneren. In 2016 en 2017.
 • Pay for performance: haalbare voorstellen starten in de tweede helft van 2016 en begin 2017.
 • Vereenvoudiging verplichte registraties: eerste reeks vereenvoudigingen gaat in.
 • Verpleegkundige zorgzwaarte: wijzigingen of correcties aan het financieringsmodel gaan in voege.
 • Financiering van de spoedgevallendiensten en de wachtposten: eindrapport KCE.

2017

 • Invoeren van de nieuwe ziekenhuisfinanciering voor specifieke patiëntengroepen (laagvariabel).
 • Pilootprojecten: grondige evaluatie vanaf eind 2017.
 • Vereenvoudiging verplichte registraties: de meer complexe vereenvoudigingen gaan in.
 • Eindrapporten over het nieuwe zorglandschap bij het Federaal Kenniscentrum voor Volksgezondheid (KCE): zomer 2017.

2018

 • Start van de invoering van de nieuwe, geïntegreerde ziekenhuisfinanciering.
 • Pilootprojecten: gunstig beoordeelde pilootprojecten worden op grotere schaal ingevoerd.