In 2014 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector met 5,7 % gedaald

Geplaatst op 01 september, 2015 om 00:00

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dit blijkt uit het statistisch jaarverslag 2014 van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO).

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “De daling van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats is het gevolg van de goede preventiemaatregelen en initiatieven die bedrijven en overheidsdiensten zoals het Fonds voor arbeidsongevallen, nemen. “

De daling van het aantal ongevallen op weg naar het werk is het resultaat van bijzonder zachte wintermaanden waarin minder verkeersongevallen gebeuren en minder mensen uitglijden op voetpaden.

Alles samen zijn in 2014 in de privésector in België 141 865 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op de weg naar en van het werk) geregistreerd. Dat komt overeen met een daling van 5,7 % in vergelijking met 2013. En dat terwijl de tewerkstelling relatief stabiel is gebleven (+ 0,4 %).

In 2014 werd bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van arbeidsongevallen door glijden, vallen en struikelen. Het initiatief ging hiervoor uit van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. In de EU waren glijden, vallen en struikelen goed voor ongeveer 1/3de (31 %) van alle arbeidsongevallen met minstens 7 dagen arbeidsongeschiktheid.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft het Europese initiatief in België doorgevoerd.

Evolutie van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats van 1985 tot 2014

Zowel het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (- 4,4 %) (121 195) als het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk (-13,1 %) (20 670) is gedaald.

In 2014 hebben 59 arbeidsongevallen een dodelijke afloop gehad. Dat zijn er 13 minder dan het jaar voordien. Een derde van de dodelijke ongevallen is op de openbare weg gebeurd. Het gaat meestal om verkeersongevallen. De vallen van hoogte vormen de tweede oorzaak van de overlijdens tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Tussen 2008 en 2014 is het aantal dodelijke ongevallen gedaald van 103 naar 59.

Oorzaken van de dodelijke arbeidsongevallen tijdens de periode 2008-2014

De impact van de crisis van 2009 beperkt

De dalende tendens van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats die de laatste decennia wordt waargenomen werd kort onderbroken door de economische crisis van 2009 en de daaropvolgende economische heropleving.  De vertraging van de economische activiteit in 2009 leidde tot een daling met 11,9 % van het aantal arbeidsongevallen. In 2010 is het aantal ongevallen lichtjes gestegen (+3,7 %). Sinds 2011 blijft dat aantal jaarlijks dalen.

De crisis van 2009 en de impact ervan op de tewerkstelling is niet in alle activiteitssectoren even voelbaar geweest. Vier sectoren in het bijzonder hebben de effecten daarvan ondervonden: de industriesector, de bouwsector, de dienstverleningssector (waaronder de uitzendsector) en de vervoersector. Daar werd in 2009 een significante daling van het aantal ongevallen vastgesteld. Die vier sectoren die de hoogste arbeidsongevalgraden van de privésector kennen, vertegenwoordigen 41 % van de tewerkstelling in de privésector in 2014. In datzelfde jaar zijn 55 % van de ongevallen in de privésector en 63 % van de ongevallen met een ongeschiktheid van meer dan 30 dagen tot gevolg in die vier sectoren gebeurd.

Na 2009 heeft de algemene dalende tendens van het risico op arbeidsongevallen die vóór de crisis al kon worden waargenomen zich globaal voortgezet. De evolutie van de arbeidsongevallengraden is relatief gelijkaardig in de sectoren die door de crisis werden getroffen en in de andere sectoren, ook al is de tewerkstelling 5 % lager gebleven dan in 2008 bij de eerste en in dezelfde periode met 7 % gestegen bij de tweede.

De zachte winters verminderen risico 

De daling van het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk in 2014 is voor een groot deel toe te schrijven aan de bijzonder zachte wintermaanden die we vorig jaar hebben gekend.

De gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur die door het KMI werd geregistreerd is nooit onder nul gezakt tijdens de winterperiode. Er bestaat een verband tussen de minimumtemperatuur en het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk, of het nu gaat om verkeersongevallen of om uitglijden op het voetpad.

Maandelijkse aantal ongevallen op de weg naar en van het werk en gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur voor de periode november-april van 2009 tot 2014.

Sectorfiches en verzwaarde risico’s

De cijfergegevens uit de gegevensbank van het Fonds bieden enerzijds een statistische weergave van de evolutie van het arbeidsongevallenrisico in België. Anderzijds helpen ze de economische activiteitssectoren, de ondernemingen en hun preventieadviseur hun eigen risico op arbeidsongevallen in te schatten. Zo publiceert het Fonds momenteel 31 sectorfiches op zijn website. Met die fiches krijgen we een beeld van de omvang en de aard van het risico op arbeidsongevallen in de activiteitssectoren en van de evolutie van dat risico de afgelopen 5 jaren.

Verder draagt het Fonds bij tot de preventie door elk jaar, sinds 2009, de 200 ondernemingen op te sporen waarin het arbeidsongevallenrisico het sterkste afwijkt van het gemiddelde van de ondernemingen die dezelfde activiteiten uitvoeren. In ruil voor een forfaitaire bijdrage kunnen die ondernemingen de expertise van de preventiediensten van hun verzekeringsonderneming inwinnen voor een betere veiligheid.  Daarnaast informeert het Fonds als preventiemaatregel zo’n 1 300 ondernemingen die, hoewel ze niet als verzwaarde risico’s worden beschouwd, een bijzonder delicate ongevallenstatistiek hebben.

Het rapport 2014 is beschikbaar op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen :

FR

http://www.fat.fgov.be/fr/professionnel/secteur-prive/statistiques/rapport-annuel-statistique

 

NL

http://www.fao.fgov.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag/statistisch-jaarverslag