Langdurig zieken die nog kunnen werken, beter en intenser begeleiden naar een job

Geplaatst op 09 april, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, houdt het budget sociale zekerheid op orde door onder meer de begeleiding naar werk voor langdurig zieken te versterken. In overleg met de sociale partners zullen daarbij zowel de werkgevers als de werknemers geresponsabiliseerd worden.

Op vlak van gezondheidszorg bespaart de minister in 2016 extra onder andere omdat meer geneesmiddelen dan oorspronkelijk voorzien onder de “patent cliff” vallen. Zij zijn daarom voor patiënt en ziekteverzekering snel veel goedkoper als hun octrooi vervalt. Maggie De Block: “We zetten ons besparingstraject verder zonder de patiënt te raken.” De Block heeft ook haar beleid anti-tabak voorgesteld aan de regering. De gezondheidsdoelstelling is het aantal dagelijkse rokers tegen 2018 onder de 17% brengen. Minister De Block zal daarom onder andere werk maken van het rookverbod in een wagen met kinderen. Samen met minister van Financiën Van Overtvelt bestrijdt zij verder het tabaksgebruik door de accijnzen nog te verhogen. Om het budget van onze sociale zekerheid op orde te houden, neemt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid onder anderen volgende maatregelen:

 • Actieplan arbeidsongeschiktheid
 1. Versterking van het re-integratietraject door een betere kennis van de factoren die de slaagkansen van een re-integratie beïnvloeden:
 • Doel: meer mensen terug aan het werk helpen door na te gaan hoe ze tegen hun terugkeer naar het werk aankijken. De wijze waarop een werknemer zijn kansen op werkhervatting inschat, is immers een goede graadmeter om uit te maken of een individueel re-integratietraject een degelijke kans op slagen heeft. Daarom zal er met twee vragenlijsten worden gewerkt.
 • Na 1 maand ziekte : de betrokkene ontvangt het bericht met de erkenning van arbeidsongeschiktheid en een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft een dubbel doel: enerzijds nagaan welke factoren re-integratie in de weg staan en welke factoren re-integratie bevorderen. Zodoende kan de adviserend geneesheer op basis van deze vragenlijst snel oordelen over de opportuniteit van een re-integratietraject. Iemand die sowieso binnen enkele maanden weer spontaan aan het werk gaat, hoeft geen traject. Een terminaal zieke persoon evenmin.
 • Na 6 maanden ziekte: de betrokkene wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met een medewerker van het ziekenfonds. Tijdens dit gesprek wordt een tweede vragenlijst als leidraad gebruikt. Het doel is in een gesprek onder vier ogen na te gaan welke factoren de re-integratie in de weg staan en welke ze kunnen bevorderen.
 • Als een persoon weigert mee te werken en bijvoorbeeld geen goede reden heeft om niet op te dagen voor het gesprek, verliest zij/hij tijdelijk een deel van de uitkering. Deze maatregel zal met de sociale partners besproken en concreet uitgewerkt worden.
 • Voorziene opbrengst: 8,3 mio per jaar.
 1. De informatiestroom tussen artsen stimuleren
 • De re-integratietrajecten krijgen maximaal slaagkans als alle betrokken artsen vlot informatie uitwisselen met elkaar. Per patiënt met een re-integratietraject krijgen artsen daarom een beperkte bijkomende vergoeding voor hun medewerking.
 1. Responsabilisering van werkgever én werknemer
 • Werkgever én werknemer worden geresponsabiliseerd.

Deze maatregel is een voorstel van de regering en zal met de sociale partners besproken en concreet uitgewerkt worden in lijn met het akkoord dat is gemaakt met de Groep van 10 in december 2015.

 • Doel is dat werkgevers ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen langdurig ziek zijn (burn out bijvoorbeeld) in hun bedrijf.
 • Bedrijven die investeren in de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers zullen aangemoedigd worden.
 • Gedurende een zekere tijd na het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid zal het ziekenfonds maar een deel van de uitkering meer betalen. Het overige deel wordt betaald door de werkgever.
 • Kleine bedrijven worden bij deze maatregel zoveel mogelijk ontzien.

 

 • Gerichte her-evaluatie van de erkenning van arbeidsongeschiktheid.
 1. Het RIZIV zal anomalieën onderzoeken wat de erkenning van arbeidsongeschiktheid betreft of het verlies van 66% van het arbeidsvermogen. Er bestaan soms grote interpretatieverschillen van die 66% naargelang de regio of de ziekte. Deze controle via steekproeven zal leiden tot een her-evaluatie van een aantal mensen.
 2. Doel: eenvormigheid creëren in de erkenning van arbeidsongeschiktheid.
 3. Voorziene opbrengst van deze maatregel in 2016: 23 miljoen.

Taskforce gezondheidszorg

Op het vlak van gezondheidszorg blijft de patiënt gevrijwaard van besparingen. Een taskforce buigt zich momenteel over de structurele overschrijding van 101,6 miljoen euro. De taskforce zal tegen 1 juni 2016 een verslag klaar hebben. Volksgezondheid zal bovenop het voorziene traject nog eens 59 miljoen euro besparen via de patent cliff en via het wegwerken van verspilling en oneigenlijk gebruik. Meer geneesmiddelen dan oorspronkelijk voorzien was, vallen in 2016 onder de patent cliff, het nieuwe systeem ingevoerd door minister De Block. De prijs van geneesmiddelen die niet langer onder patent of octrooi zijn en die vrij mogen worden geproduceerd, daalde vroeger geleidelijk aan. Sinds 1 maart 2016 duiken de prijzen fel naar beneden. De Block pakt ook fraude en overconsumptie aan. Het gaat  hierbij bijvoorbeeld om het aanrekenen van onderzoeken die niet zijn uitgevoerd of die niet nodig waren.