Maatregelen taxshift in voege vanaf morgen 1 april 2016

Geplaatst op 31 maart, 2016 om 00:00

Op vrijdag 1 april 2016 gaat een groot pakket maatregelen van de taxshift in.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Dankzij deze belangrijke lastenverlagingen, zullen werkgevers meer werkgelegenheid kunnen creëren. Werknemers die moeilijk werk vinden, krijgen meer hoop op een job.”De maatregelen van de taxshift zijn goed nieuws voor alle sectoren; ook de social profitsector krijgt een belangrijke financiële injectie. Daling van de patronale bijdrage.

De taxshift hervormt het systeem van de werkgeversbijdrage voor de commerciële sector (waaronder industrie en private diensten zoals banken en verzekeringen) met een dubbel doel: verlagen en vereenvoudigen.  Vanaf morgen, 1 april 2016, daalt het  faciaal  tarief van de werkgeversbijdrage van 33 naar 30 procent. De bijdrage zal vervolgens verder dalen tot 25% in 2018.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: «Dankzij deze verlaging zullen werkgevers over meer middelen beschikken om nieuwe personeelsleden aan te nemen ». In 2016 zullen werkgevers 1 miljard minder aan bijdragen moeten betalen, in 2020 2,5 miljard euro. De daling van de loonkosten zorgt ook voor een grotere competitiviteit van onze bedrijven op de internationale markt.

Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden van de lasten op bruto salarissen en de daling van patronale lasten zoals die voorzien zijn voor de komende jaren:

Daling patronale lasten (na reducties)
Maandelijks bruto salarisJaar 2015  2016  2017  2018  2019
150017,3%13%13%12,6%10,9%
280025,9%24,8%24,8%24,3%23,9%
330026,7%25,6%25,6%25%25%

Structurele daling van de werkgeversbijdrage

De taxshift-maatregelen dragen bij aan het terugdringen van de sociale kosten, met een sterke focus op de lage lonen. Dat biedt mogelijkheden om jobs te creëren voor laaggeschoolden en om het werkloosheidscijfer aan te pakken.Deze structurele vermindering van sociale bijdragen vormt de basis van de federale steun aan werkgevers wat sociale zekerheid betreft.

Vereenvoudiging

De berekening van de sociale bijdrage is ook vereenvoudigd. Dat is interessant voor buitenlandse investeerders die niet altijd op de hoogte zijn van de details van ons Belgisch sociaal zekerheidssysteem. In de toekomst zullen zij snel kunnen zien hoeveel zij moeten betalen.

Eerste aanwerving

De ondersteuning bij een eerste aanwerving is een tweede manier om de kleine KMO’s en de zelfstandigen te helpen. Deze maatregel is in voege sinds 1 januari 2016 en betekent dat voor een allereerste aanwerving van een medewerker, de werkgeversbijdragen wegvallen als aan alle voorwaarden voldaan is.

Ondersteuning van de social profitsector

De taxshift-maatregelen  verzekeren ook de duurzaamheid van de financiering van de social profitsector. De werkgeverslasten dalen en er is een bijkomende investering in de sociale Maribel.De vermindering van de lasten voor de social profitsector is een belangrijke investering voor de regering. Zij is van toepassing voor werknemers in bijvoorbeeld ziekenhuizen, cultuurcentra, revalidatiecentra, rusthuizen of beschutte werkplaatsen.

Maggie De Block : “Deze mensen zetten zich dagelijks in voor de gezondheid en het welzijn van anderen. Via deze lastenverlaging kunnen extra personeelsleden aangeworven worden waardoor de dienstverlening aan de bevolking nog kan verbeteren.  We hebben het accent gelegd op de lage en gemiddelde lonen omdat in deze rangen de meeste tewerkstelling is.”

De social profit sector krijgt een gevoelige lastenverlaging voor de laagste lonen : van 23% in 2015 naar 13,75% in 2019. Daarbovenop komt de sociale maribel en binnen de sociale maribel zijn extra middelen voorzien die ervoor zorgen dat nieuwe jobs in de social profit voor honderd procent gesubsidieerd worden: loon én lasten zijn gedekt.

Beschutte werkplaatsen

In 2016, zullen de verschuldigde werkgeversbijdragen voor drie vierden van de mindervalide werknemers in beschutte werkplaatsen (of 15.170 voltijds equivalenten op een totaal van 20.368) minder dan 4% bedragen. In 2019 betalen de werkgevers nul euro  bijdrage voor deze groep. De werkgeversbijdragen voor de personen die de mindervalide werknemers omkaderen (administratief personeel, kaderpersoneel van de onderneming, etc.), worden gelijkgesteld aan de bijdragen van de privé sector.

Sociale Maribel

Elke werkgever die behoort tot de social profitsector heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ bijdragen voor elke werknemer die, in de loop van een trimester, minstens halftijds tewerkgesteld is (33% in het geval van de beschutte werkplaatsen). Deze forfaitaire vermindering komt niet automatisch de werkgever ten goede. De werkgever betaalt deze forfaitaire vermindering aan de RSZ, waarna deze getransfereerd wordt naar de verschillende fondsen sociale Maribel (principe van mutualisering). Daarna kan de werkgever een financiële tussenkomst toegekend krijgen door het fonds sociale Maribel om een nieuwe arbeidsplaats te creëren.