Maggie De Block wijzigt de voorwaarden voor bloeddonatie

Geplaatst op 28 april, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft voorgesteld om de voorwaarden aan te passen om bloed te mogen geven. De minister wil rekening houden met elk risicogedrag dat zou kunnen leiden tot bloedoverdraagbare infectieziektes die de patiënt in gevaar brengen, bijvoorbeeld het hebben van meerdere sekspartners tijdens eenzelfde periode. De ministerraad heeft vandaag, 28 april 2017, groen licht gegeven voor dit voorstel.

Maggie De Block: “Onze prioriteit bij bloeddonatie is de veiligheid van de patiënt die een bloedtransfusie nodig heeft. In dit verband is seksueel risicogedrag een belangrijke factor. De seksuele geaardheid is niet van belang.”

Met dit wetsontwerp wordt een einde gemaakt aan de levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen; zij zullen straks ook bloed mogen geven binnen een veilige omkadering.

Risicogedrag

Het wetsontwerp voorziet in een tijdelijke uitsluiting bij elk gedrag van de donor of zijn sekspartner dat een risico inhoudt om een seksueel overdraagbare infectieziekte op te lopen. Onder risicogedrag verstaat men onder meer: seks hebben met een andere man, tegen betaling, of met een partner die intraveneus of intramusculair drugs inneemt.

De uitsluitingsperiode duurt 12 maanden. Wie een nieuwe partner heeft, wordt na het eerste seksueel contact voor een periode van vier maanden uitgesloten. De criteria voor tijdelijke uitsluiting worden bepaald op basis van de huidige medische en wetenschappelijke inzichten en zullen minstens om de twee jaar geëvalueerd worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen.

Wie bloed wil geven moet vooraf een uitgebreide vragenlijst beantwoorden zodat beoordeeld kan worden of dit mag in zijn of haar huidige gezondheidstoestand. De vragen worden gesteld met respect voor de privacy, en dat door mensen die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Maggie De Block: “Het is van cruciaal belang dat kandidaat-donors eerlijk en zo volledig mogelijk antwoorden om zo de veiligheid van de bloedtransfusies te garanderen”.

Hemochromatose

In het wetsontwerp wordt ook voorzien in de uitbreiding van bloeddonatie naar donors met erfelijke hemochromatose die zich in de onderhoudsfase bevinden. Hemochromatose is een genetische aandoening die wordt veroorzaakt door een te hoge ijzeropname in de darmen. Daardoor wordt ijzer opgeslagen in verschillende organen, zoals de lever, het hart en de huid.

Vandaag zijn patiënten met hemochromatose uitgesloten van bloeddonatie omdat een bloedafname voor therapeutische doeleinden niet als een altruïstische daad werd beschouwd. Het bloed dat in dat kader werd afgenomen, werd dan ook vernietigd.

In het wetsontwerp dat vandaag is goedgekeurd wordt bloeddonatie door mensen met hemochromatose losgekoppeld van altruïsme. Daardoor mogen deze patiënten nu eveneens bloed geven, onder bepaalde voorwaarden die de Koning moet vastleggen, van zodra zij zich in de onderhoudsfase van hun behandeling bevinden en voor zover ze als bloeddonor aan alle andere wettelijke voorwaarden voldoen. Concreet betekent dit dat ze na een bloedafname vrij mogen kiezen om hun bloed te doneren.

Het wetsontwerp wordt nu aan de Raad van State overgemaakt voor advies en zal vervolgens in het parlement worden besproken.