Medische stralingsbelasting verminderen via kadaster zware medische apparatuur

Geplaatst op 20 november, 2015 om 00:00

Alle zware medische apparatuur zoals NMR- en PET-toestellen in ons land zullen opgenomen worden in een landelijk kadaster. Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “We willen de stralingsbelasting voor onze bevolking verminderen en daarom moeten er meer NMR- en minder CT-onderzoeken gebeuren. Om deze verschuiving te realiseren, moeten we eerst een correct beeld hebben van alle zware medische apparatuur die in ons land aanwezig is.”

De ministerraad heeft vandaag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het meedelen van informatie over zware medische apparatuur aan de minister van Volksgezondheid.

Daling aantal CT-scans

De medische stralingsbelasting bij Belgen is jaarlijks gemiddeld 2,66 millisievert (dosis ioniserende straling) tegenover 0.93 bij Nederlanders.

De federale overheid en de deelstaten hebben op de interministeriële conferentie van 24 februari 2014 afgesproken dat ze werk zouden maken van de daling van deze schadelijke straling waaraan patiënten worden blootgesteld bij medische onderzoeken in ziekenhuizen. Er is een protocolakkoord gesloten dat focust op de uitbreiding van het aantal NMR- toestellen waardoor steeds meer NMR-onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en het aantal CT-scans kan dalen.

Om de capaciteit inzake medische beeld vorming correct te kunnen controleren, moet de overheid eerst exact weten hoeveel toestellen er aanwezig zijn in ons land. In een eerste fase wordt daarom een landelijk kadaster opgesteld: alle ziekenhuizen en andere instellingen die over zware medische apparatuur (NMR, PET, CT, SPECT enz) beschikken, moeten dit melden.

Vooraleer een toestel in het kadaster wordt opgenomen, moet de bevoegde autoriteit een vergunning afleveren.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de gegevens die de beheerder of de uitbater van het ziekenhuis voor elk opgesteld en uitgebaat zwaar medisch apparaat moeten meedelen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze informatie wordt ook meegedeeld aan de deelstaten.

Dankzij het kadaster krijgt de overheid een duidelijk zicht op de aantallen toestellen en kunnen het aantal CT-toestellen beperkt en het aantal NMR-toestellen opgedreven worden.

In een tweede fase zullen enkel onderzoeken uitgevoerd met geregistreerde apparaten nog terugbetaald worden. Voor PET en MRI toestellen, zal moeten aangetoond worden dat het gaat om een toestel dat erkend is binnen de geldende federale programmatieregels.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.