Mensen met chronische aandoening kunnen binnenkort terecht bij ‘huisapotheker’

Geplaatst op 15 maart, 2017 om 11:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België hebben vandaag een meerjarenkader ondertekend over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de patiënt. Dankzij de maatregelen in het pact zullen patiënten kunnen rekenen op een nog betere kwaliteit van farmaceutische zorg. Daartoe wordt onder meer het concept van de ‘huisapotheker’ geïntroduceerd.

Een ander belangrijk punt betreft de aanpassing van de spreidingsregels voor officina-apotheken.

Minister De Block: “Via de afspraken in dit kader versterken we de rol van de officina-apothekers als zorgverleners in de eerste lijn, dicht bij de patiënt. Als experts op het vlak van geneesmiddelen hebben zij de sleutel in handen voor kwaliteitsvolle farmaceutische zorg: zij kunnen patiënten begeleiden naar een correct en doelmatig geneesmiddelengebruik, persoonlijk advies geven, de therapietrouw helpen bevorderen… Op die manier dragen ze bij aan de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënt.”

De voorbije maanden werkten minister De Block, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (Ophaco) aan een reeks maatregelen om de kwaliteit en de toegankelijkheid van farmaceutische zorg voor de patiënt te verbeteren. De officina-apotheker wordt versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Apothekers zullen extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten, gezondheidsvoorlichting en preventie, de interdisciplinaire samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners, het bevorderen van de therapietrouw, enzovoort.

‘Huisapotheker’

Daarnaast wordt het concept van ‘huisapotheker’ geïntroduceerd, naar analogie met de huisarts. Dankzij het totaalbeeld dat hij heeft van de patiënt kan de huisapotheker zijn advies beter afstemmen op de individuele noden van die patiënt.

In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg. Bij de behandeling en opvolging van deze patiënten zijn verschillende zorgverleners betrokken en is er vaak sprake van polymedicatie. Voor de kwaliteit van zorg is een geïntegreerde samenwerking tussen die zorgverleners cruciaal.

Minister De Block: “Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort ‘huisapotheker’, zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt.”

Er komen ook extra maatregelen om de kwaliteit van magistrale bereidingen te verbeteren. APB en Ophaco werken een systeem van autocontrole uit en magistrale bereidingen zullen uitbesteed kunnen worden aan officina-apothekers die zich daarin specialiseren.

Gezondheidszorgberoep

De versterkte rol van de officina-apotheker als zorgverlener in de eerste lijn wordt volledig ingebed in de hervorming van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), het oude KB nr. 78. In de WUG zal de beroepstitel van officina-apotheker officieel worden erkend. Dat laat toe om naast het juiste diploma andere vereisten te stellen, bijvoorbeeld op het vlak van navorming. Op die manier krijgen patiënten nog meer garanties over de kwaliteit van farmaceutische zorg bij de officina-apotheker.

In de schoot van de nog op te richten Raad voor Gezondheidszorgberoepen komt er ook een federaal adviesorgaan voor apothekers met vertegenwoordigers van de universiteiten en de beroepsverenigingen. Deze raad zal zich onder meer kunnen uitspreken over de invulling van het concept ‘farmaceutische zorg’, de taken en verantwoordelijkheden van apothekers, de ontwikkeling van de bijzondere beroepstitels voor apothekers, enzovoort.

In het meerjarenkader zijn afspraken gemaakt om de zorgverlenende functie van de officina-apotheker financieel op te waarderen. Dat zal gebeuren via een budgetneutrale verschuiving van de honoraria: terwijl hun vergoeding nu voornamelijk gebaseerd is op het afleveren van geneesmiddelen, zullen officina-apothekers in de toekomst vooral vergoed worden voor het verlenen van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.

Evenwichtige spreiding

Naast een verbeterde kwaliteit mikt het meerjarenkader ook op een betere toegankelijkheid van farmaceutische zorg. Iedere burger heeft recht op kwaliteitsvolle farmaceutische zorg in zijn of haar buurt. Op dit moment telt ons land erg veel apotheken – 45 per 100.000 inwoners tegenover 35 in Frankrijk, 26 in Duitsland en 12 in Nederland – die bovendien niet evenwichtig gespreid zijn: in de steden is er sprake van overconcentratie terwijl sommige landelijke gebieden kampen met een tekort.

De vernieuwde spreidingsregels moedigen fusies en samenwerkingen aan en beogen tegelijkertijd een meer evenwichtige dekking over het grondgebied.

Hervorming wachtdienst

Een andere ingreep die de toegankelijkheid van farmaceutische zorg verhoogt, betreft de hervorming van de wachtdienst. De informatie over apothekers van wacht zal steeds gepubliceerd worden op de website www.apotheek.be en wordt in een latere fase geïntegreerd in de gratis dienstverlening van het systeem 1733.

Verder zullen officina-apothekers tijdens een wachtbeurt geen wachthonorarium meer aanrekenen aan patiënten voor geneesmiddelen op voorschrift, behalve als het overduidelijk gaat over een niet-dringend geval. Voor wachtbeurten tijdens de nacht (van 22.00 ’s avonds tot 8.00 uur ’s morgens) zullen officina-apothekers een permanentievergoeding ontvangen van de overheid.