Ministers van Volksgezondheid lanceren de hervorming van de zorg voor chronisch zieken

Geplaatst op 02 februari, 2016 om 00:00

In ons land hebben zo’n 2,5 miljoen mensen, of 28,5% van de mensen ouder dan 15, een langdurige ziekte, aandoening of handicap zo blijkt uit de recentste gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Eén miljoen onder hen heeft het statuut van chronisch zieke bij het RIZIV, een cijfer dat toeneemt naarmate de bevolking veroudert.

Chronisch ziek zijn, betekent voor de patiënt en zijn omgeving een zware last en hoge kosten. De ministers van Volksgezondheid van het federale en van het deelstaatniveau hebben vandaag een nieuwe visie voorgesteld op geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Het doel is driedubbel: een hogere levenskwaliteit voor patiënten en mantelzorgers en dus tevredener patiënten, de beschikbare middelen doeltreffender inzetten en ervoor zorgen dat de bevolking langer gezond leeft. Meteen is ook een oproep gelanceerd om projecten in te sturen die de gezondheidszorg voor chronisch zieken verbeteren.

Geïntegreerde zorg

Het percentage personen met een langdurige aandoening stijgt sterk met de leeftijd. Bij jonge mensen tussen 15 en 24 jaar is dit 9,6%; bij 75-plussers is dit bijna de helft (48,8%).  Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer chronische patiënten die vaak meerdere ziekten of aandoeningen tegelijkertijd hebben.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid: “Een verbeterde zorg voor chronisch zieken is één van de krachtlijnen van mijn beleid. Ik wil er alles aan doen om deze patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en daarom moeten we hervormen. Hervormen om zo die enorme kost onder controle te krijgen want anders houdt ons sociale zekerheidssysteem het niet vol.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De evolutie naar een geïntegreerd zorgmodel, waar zorg en welzijn de krachten bundelen, staat voorop in verschillende Vlaamse hervormingstrajecten. Dit gemeenschappelijk initiatief kan hierin een versterking betekenen”

Alle ministers van Volksgezondheid, van het federale en van het deelstaatniveau, hebben samen een nieuwe visie op de zorg voor chronische patiënten uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op geïntegreerde zorg. Het rapport nr 190 van het Kenniscentrum over de organisatie van de zorg voor chronisch zieken is een leidraad geweest voor dit hervormingsbeleid.

Omdat de stijging van het aantal chronisch zieken een grote uitdaging is op het vlak van volksgezondheid, hebben wij het Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd. Dat plan wordt vandaag concreet uitgewerkt in de vorm van pilootprojecten met het oog op de ontwikkeling van geïntegreerde zorg. We moeten streven naar multidisciplinaire, gedeelde verantwoordelijkheid in de plaats van naar specifieke plannen per ziekte. En we moeten werken aan geïntegreerde modellen waarbij de behoeften van de patiënt centraal staan. De patiënt moet namelijk als de belangrijkste actor worden beschouwd en de zorgverleners moeten voortbouwen op zijn capaciteit tot zelfredzaamheid. We hopen dat er ook in Wallonië, die eveneens hiervoor bevoegd is, innovatieve projecten zullen ontstaan.” aldus Maxime Prévot, Waals minister van Volksgezondheid.

Didier Gosuin, Brusselse minister van Volksgezondheid “In Brussel geeft 24,6% van de Brusselaars en 54,5% van de Brusselaars ouder dan 75 jaar aan dat zij of hij chronisch ziek is. Het is tijd om nieuwe innoverende modellen uit te testen. Laten we van deze gelegenheid gebruik maken on creatief, innovatief en ondernemend te werk te gaan. Dit is ook de kans om een meer geïntegreerde aanpak voor patiënten te bevorderen door hen bij de ontwikkeling van projecten te betrekken, op gelijke voet met de actoren van de hulp- en zorgsector”.

Hogere levenskwaliteit

Het nieuwe beleid mikt op de “triple aim” of het driedubbel doel van tevredener patiënten omdat hun levenskwaliteit erop vooruit gaat, doeltreffender middeleninzet en de gezondheid van de bevolking die erop vooruit gaat. In december en januari 2015-16 zijn de zorgverstrekkers en zorgaanbieders, maar ook de hulpverleners in de welzijnssector, de zorgverzekeraars en de patiëntenkoepels op het terrein geraadpleegd.

Uit de schriftelijke en mondelingen raadpleging blijkt dat op het terrein een groot draagvlak bestaat voor de nieuwe aanpak en doelstelling en dat zorgverstrekkers en zorgaanbieders vragende partij zijn om geïntegreerde zorg voor chronisch zieken anders te organiseren. De nieuwe geïntegreerde zorg moet volgens de betrokken ministers en volgens actoren van het terrein gerealiseerd worden door:

  • Initiatieven rond de patiënt. De zorg moet rond de patiënt georganiseerd worden en de patiënt moet daarbij voldoende informatie krijgen zodat zijn kennis maar ook zijn mogelijkheden versterkt worden. Tegelijkertijd moet de mantelzorger betrokken en ondersteund worden.
  • Multidisciplinair samenwerken. Als zorgverstrekkers samenwerken rond een patiënt dan verloopt de overgang van een ziekenhuisopname naar thuisverpleging bijvoorbeeld naadloos. De patiënt wordt er beter van en er kunnen onnodige kosten gespaard worden. De toegang tot het elektronisch patiëntendossier is hier essentieel.
  • Kennis van kwaliteit van zorg. De zorgverstrekkers en zorgaanbieders moeten weten hoe een optimaal zorgproces er uitziet om doeltreffend te kunnen voorzien in de noden van een chronisch zieke.Belangrijk daarbij is dat zij aandacht hebben voor de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van het leven van de patiënt. De tevredenheid van de patiënt en de kwaliteit van de geleverde zorg zal daarom voortdurend geëvalueerd worden.
  • Aantrekkelijkheid beroep. De zorgverstrekkers en hulpverleners moeten kunnen rekenen op een correcte omkadering en dat houdt vooral de organisatie van opleidingen in. Doel is om daarbij samen te werken over de grenzen van de verschillende beroepsgroepen heen. Zo ontdekken zorgverstrekkers samen het belang van innovatief te werk te gaan met de patiënt als partner in de zorg.

Gids

Op de infodag van 2 februari 2016 is de Gids “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” voorgesteld en is een oproep gelanceerd naar zorgverstrekkers, zorg- en welzijnsorganisaties en beroepsverenigingen om pilootprojecten in te dienen die binnen de principes van geïntegreerde zorg  vernieuwende concepten of modellen opzetten en uittesten   Details over de voorwaarden waaraan de projecten moeten beantwoorden, staan op www.chroniccare.be.

Geïnteresseerden die een project willen uitvoeren, sturen hun interesseverklaring binnen de vier maanden of ten laatste eind mei, naar de FOD Volksgezondheid op het mailadres chroniccare@health.belgium.be. Kandidaturen die een positieve beslissing krijgen, mogen starten met de opmaak van een grondig projectdossier. De overheid zal in deze fase voor de geselecteerde projecten een coördinator financieren en zorgen voor begeleiding door coaches gespecialiseerd in zorgprocesverandering. De overheid zal ook methodologische ondersteuning leveren om analyses te maken over de kenmerken van de chronisch zieken in de regio van het project.