Nieuwe initiatieven ten voordele van patient en verzorgend personeel

Geplaatst op 23 oktober, 2015 om 14:27

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting gezondheidszorg 2016. De begroting voorziet in bezuinigingen maar maakt tegelijkertijd ook ruimte voor nieuwe initiatieven zoals “oncofreezing” of het bevriezen van voortplantingsmateriaal van kankerpatiënten. Voor verpleegkundigen en zorgpersoneel komt een nieuw loonbeleid dat voor gelijkwaardiger lonen zorgt.

Maggie De Block: “We bezuinigen zoals alle departementen dit doen maar we zijn ook met de fijne kam door onze financiën gegaan en hebben onderbenuttingen  en oneigenlijk gebruik aangepakt. De patiënt voelt niets van deze bezuinigingen. Integendeel, volgend jaar daalt de patiëntenfactuur met 18 miljoen euro.”

De begroting gezondheidszorg in cijfers:

 • De bezuinigingen voor 2016 : 408,3 miljoen euro.
 • Nieuwe initiatieven:   164,3 miljoen  euro.
 • De factuur voor de patiënt daalt: met 18 miljoen euro.
 • Het beschikbaar budget gezondheidszorg 2016 :  23,617 miljard euro

 

Minister De Block is er, gelijklopend met de bezuinigingen, in geslaagd  164.3 miljoen euro vrij te maken voor nieuwe initiatieven zowel voor het verlenen van zorg als voor de organisatie van die zorg. Het gaat om initiatieven die tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënten, van het verzorgend personeel op het terrein en die kaderen in de hervormingen die het regeerakkoord beoogt.

Maggie De Block: “Onze gezondheidszorg moet in staat zijn de nieuwe tendensen te volgen en we moeten blijven investeren in innovatie zodat we onze patiënten kwaliteit van zorg garanderen en zodat we hen toegang geven tot nieuwe, vaak zeer individuele, therapieën. Dat zijn voldoende reden om te bezuinigen waar mogelijk zodat we kunnen investeren waar nodig.”

Een beknopt overzicht van de nieuwe initiatieven:

 • “Oncofreezing”: in 2016 voorziet de overheid 4 miljoen voor de terugbetaling van verstrekkingen in verband met “oncofreezing” of het sterk invriezen (cryogenics) van spermatozoïden ,eicellen en ook eistokweefsel van jonge kankerpatiënten. Na hun genezing kunnen deze patiënten toch nog een familie starten op basis van eigengenetisch materiaal.
 • Geestelijke gezondheidszorg – dubbele diagnose:  4,68 miljoen euro zal gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen de mogelijkheid geven bijkomend personeel aan te werven om patiënten met een zogenaamde  dubbele diagnose van verstandelijke  handicap en psychische problematiek beter op te vangen en te begeleiden. Met de deelstaten zal worden samengewerkt voor de realisatie op het terrein.
 • Stamcelbanken. Door een betere organisatie van de financiering van de stamcelbanken komt een budget van  2,71 miljoen euro vrij. Dit budget zal besteed worden aan het  verbeteren van de  terugbetaling van bepaalde prestaties inzake stamceltransplantatie.
 • Transgenders. Er is  1,17 miljoen euro voorzien  voor een goede multidisciplinaire omkadering van zorg en begeleiding  voor personen met genderdysforie.
 • ICT-departementen ziekenhuizen. De ICT-departementen van de ziekenhuizen krijgen een injectie van 40,2 miljoen euro om hun software-programma’s op elkaar af te stemmen zodat informatie-uitwisseling rond de patiënten vlot en probleemloos kan verlopen. Deze investering past in Actieplan eGezondheid. Tegen 2019 moeten alle ziekenhuizen voor elke patiënt over een elektronisch patiëntendossier beschikken. Dit betekent dat de verschillende diensten binnen één ziekenhuis informatie moeten kunnen uitwisselen maar ook tussen ziekenhuizen moet dat zonder problemen verlopen.
 • Dringende geneeskundige hulpverlening. Eén van de grote werven van deze legislaatuur is de hervorming van de  dringende geneeskundige hulpverlening (DGH). In dit kader besteedt minister De Block 12 miljoen euro  om  permanentietoelagen voor de ambulancediensten die zijn ingeschakeld in de dringende geneeskundige hulpverlening (100 – 112) gevoelig te verhogen.
 • Akkoord artsen – ziekenfondsen of Medicomut-akkoord. Dit najaar onderhandelen artsen en ziekenfondsen over een nieuw akkoord de volgende jaren, het zogenaamde Medicomut-akkoord. Deze akkoorden zijn van groot belang om de patiënten tariefzekerheid te kunnen bieden. Minister De Block trekt een enveloppe van 25 miljoen euro uit om het afsluiten van een tweejarig akkoord te ondersteunen. Zo kunnen maatregelen worden afgesproken die onder andere  aandacht hebben voor de financiële toegankelijkheid naar zorg, of nog voor  nieuwe en innovatieve maar ook evidence based behandelingstechnieken.
 • Paramedische beroepen. De paramedische beroepen krijgen een enveloppe van 10 miljoen euro om hun meest dringende behoeften in te lossen.
 • Verpleegkundigen en zorgpersoneel. Maggie De Block maakt samen met de sociale partners in 2016 werk maken van een nieuwe benadering voor een gelijkwaardige verloning van verpleegkundigen en zorgpersoneel. Verpleegkundigen met dezelfde opleiding ontvangen nu soms een verschillend salaris omdat ze op een andere afdeling in een ziekenhuis werken. “Met het nieuwe systeem verdwijnen premies maar niemand gaat er financieel op achteruit”, zegt minister De Block, “want via de analyses van het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) gaan we loonschalen corrigeren en harmoniseren zodat voor het zorgend personeel  een correct loonbeleid wordt uitgebouwd.”

 

Strikt budgettair pad                                                                   

Maggie De Block: “Het zijn geen gemakkelijke tijden, we moeten de tering naar de nering zetten. We moeten bezuinigen. Maar tegelijk moeten we de patiënten ontzien. We bekijken dus heel precies alle uitgaven en we overleggen met de betrokken sectoren.”

Het Toekomstpact, een pact ten voordele van de patiënt afgesloten tussen overheid en farmaceutische sector, levert de overheid bijvoorbeeld meer dan 60 miljoen euro besparingen op in 2016. Het pact voorziet onder andere in de patent-cliff: geneesmiddelen die niet langer onder octrooi of patent staan, worden eensklaps behoorlijk goedkoper. Voordien gebeurde de prijsdaling traag en in meerdere trappen.

De bezuinigingen in 2016 betreffen daarnaast het wegwerken van onderbenuttingen en het verfijnen of bijsturen van een aantal uitgaven. Enkele voorbeelden:

 • De som voorzien voor het terugbetalen van medische zorgen die Belgen krijgen in het buitenland, was bijvoorbeeld te hoog geschat.
 • Totaal nieuwe initiatieven in het kader van de huisartsenwachtposten mogen bijvoorbeeld voorlopig niet starten. Het investeringsbudget hiervoor wordt bevroren in afwachting van een grondige analyse en een nieuw plan dat de huisartsenwachtposten, de spoeddiensten en het triagenummer 1733 samenhangend organiseert.

 

De werking van de huisartsenwachtposten moet daarnaast ook doelmatiger gebeuren. Projecten voor wachtposten die al ingediend maar nog niet goedgekeurd zijn, zullen afgetoetst worden aan een nieuwe regeling die op het overleg artsen-ziekenfondsen (medicomut-overleg) zal worden bepaald.

Het departement bespaart in 2016 ook 82,4 miljoen euro door niet indexeren van de honoraria. Dit vertegenwoordigt een inspanning op de honorariamassa van 0,62%, terwijl in 2015 op de honoraria 0,53% indexatie werd ingeleverd. Loontrekkenden hebben door de indexsprong in 2015 een inspanning van 2% gedaan.