NOOD AAN DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER DE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR ARTSEN-SPECIALISTEN IN OPLEIDING

Geplaatst op 09 juni, 2022 om 12:14

Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block :”Ruim een jaar geleden werd in de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen een collectieve overeenkomst gesloten die onder meer de arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding regelt. Tijd dus om te horen hoe ver het staat met de correcte naleving van dit akkoord.”

 

Getuigenissen van artsen-specialisten in opleiding (ASO) tonen aan dat op het terrein heel wat zaken nog niet op punt zijn gesteld en dat de uitvoering van overeenkomst niet overal correct verloopt. Zo blijken er in de praktijk problemen te zijn met het uitbetalen van wachtvergoedingen, het toekennen van vakantiedagen en het voorzien van de tijd en ruimte  om zich wetenschappelijk bij te scholen.

 

Maggie De Block : “In zijn antwoord gaf de minister aan dat de Paritaire Commissie recent de collectieve overeenkomst heeft geëvalueerd.  Daaruit blijkt dat een aantal toepassingsproblemen van de wet en de regelgeving zich blijven voordoen. Concreet zorgt onder meer de verrekening van ziekte- en verlofdagen in het kader van de berekening van de maximale arbeidsduur voor discussie. Verder gaven de vertegenwoordigers van de ASO’s in de commissie aan dat de bepalingen over het wetenschappelijk- en studieverlof op het terrein heel erg restrictief wordt toegepast. Op de correcte toepassing van de arbeidstijd zijn afdoende controles nodig. Die zijn er evenwel onvoldoende.”

 

Naast een correcte naleving van het akkoord, stelt zich ook het probleem van een degelijke sociale bescherming van de arts-specialist in opleiding. Zo tellen de jaren tijdens de stage niet mee voor de opbouw van een pensioen en is er evenmin een regeling voor wat de werkloosheid betreft.

 

Maggie De Block :”Iedereen is het erover eens dat de sociale bescherming beter kan maar ook daar krijgen wij jammer genoeg weinig concrete voorstellen te horen. De minister gaf wel aan dat hij de werkloosheidsproblematiek belangrijk vindt, maar stelde -voorlopig althans- geen concrete initiatieven voor om de werkloosheidsproblematiek aan te pakken. In het belang van de ASOs,  de veiligheid voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg, zal ik blijven hameren op een correcte naleving van de collectieve overeenkomst en op een betere sociale bescherming voor de artsen-specialisten in opleiding.”