Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale publieke gezondheidssectoren

Geplaatst op 13 juli, 2017 om 00:00

Na uitvoerige besprekingen met de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers van de zorgsector onder leiding van de beide kabinetten, hebben beide ministers een onderhandelingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt nu voor akkoord aan de regering voorgelegd. Na de beslissing van de regering zullen de besprekingen met de sociale partners gefinaliseerd worden op basis van het voorstel.

Het onderhandelingsvoorstel is opgebouwd rond de volgende grote lijnen: een opstart van de werkzaamheden tot modernisering van de functieclassificatie, oprichting en versterking van de tweede pensioenpijler, een modern loopbaanbeleid, kwalitatieve maatregelen (aangepaste arbeidsregeling voor personeel vanaf 50 jaar dat al 20 jaar nachtprestaties uitvoert, arbeidsorganisatie), een kader voor een algemeen beleid inzake psychosociale risico’s en de bevordering van re-integratie, een sociaal luik bij de hervorming van het ziekenhuislandschap en een aantal aspecten inzake opleiding en tewerkstelling.

Het onderhandelingsvoorstel voorziet in een meerjarenplan voor vier jaar.