Op naar een aangepast geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Geplaatst op 30 maart, 2015 om 12:00

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar regionale ministers van Volksgezondheid hebben in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren goedgekeurd. De Gids bevat een algemeen kader en 36 concrete acties. De realisatie van de acties wordt gepland, opgevolgd en geëvalueerd.

De Gids is de vrucht van een intense samenwerking tussen de verschillende overheden en de sector. Zij vonden inspiratie onder andere in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviezen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

Betere samenwerking

De Gids legt krijtlijnen vast van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Cruciaal is dat het nieuwe beleid integratie en continuïteit in de acties van alle betrokken zorgactoren nastreeft. Doel is dat de hulp die aan jongeren wordt geboden door verschillende diensten en niveaus, naadloos verloopt. Om nog beter in te spelen op de behoeften van kinderen en jongeren en hun omgeving, zullen de bestaande hulpverleningsorganisaties beter en vlotter met mekaar samenwerken.

Fundamenteel daarbij is dat de ambulante begeleiding en hulp versterkt worden zodat jongeren zo lang mogelijk in hun eigen leef- en leeromgeving kunnen blijven, bij voorkeur bij hen thuis. Eén van de grote voordelen is dat ouders zo van bij de start actief betrokken zijn bij de hulpverlening. Deze aanpak sluit residentiële opname en meer intensieve begeleiding en behandeling niet uit als dat nodig blijkt.

Crisissituaties vermijden

Preventie en vroegdetectie van psychische en psychiatrische problemen staan eveneens hoog op de agenda in de Gids. Als kinderen en jongeren snel en doeltreffend hulp krijgen door alle betrokkenen, dan kunnen een aantal schrijnende crisissituaties vermeden worden. Daarom is het van belang dat het volledige aanbod (thuisbegeleiding, bestaande crisismeldpunten, residentiële opvang en ambulante hulp) goed op mekaar wordt afgestemd.

De Gids stelt voorts dat personen en organisaties die dicht bij de leefwereld van de kinderen en jongeren staan, zoals huisartsen, scholen, sport- en vrije tijdclubs… ook een rol kunnen spelen in het preventiebeleid en in de begeleiding van kinderen en jongeren naar meer gespecialiseerde hulp.

Nieuwe investeringen

De komende jaren zullen de verschillende bevoegde overheden inzetten op het poolen en flexibeler inzetten van de bestaande middelen. Ze gaan ook op zoek naar bijkomende middelen voor nieuwe investeringen. Het hervormingsproces dat door deze Gids op gang wordt getrokken, krijgt ondersteuning via vorming en coaching voor hulpverleners en beheerders, en via wetenschappelijk onderzoek.