Patiënt is en blijft centraal

Geplaatst op 20 september, 2017 om 00:00

Patiëntenorganisaties blijven vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het huidige Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Ook na de oprichting van het nieuwe overlegplatform Sciensano behouden de patiëntenorganisaties hun twee zitjes in het comité dat zal beslissen over de onderzoeksprogramma’s en de validatie ervan.
Sciensano is de fusie van het KCE, de Hoge Gezondheidsraad, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De patiënt is en blijft centraal in mijn beleid. Ik heb bij het begin van de legislatuur beslist dat de patiëntenorganisaties meer inspraak zouden krijgen in het beleid en daar heb ik voor gezorgd. Ze krijgen nu jaarlijks 750.000 euro extra en ik heb hen een plaats gegeven in de raad van bestuur van het KCE. Ik heb ook voorgesteld dat ze vertegenwoordigd worden in de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Adviesraad voor Gezondheidszorgberoepen.”
“De manifest foute informatie die wordt verspreid over Sciensano is contraproductief. Onze experten moeten in alle sereniteit hun werk kunnen doen met als eindresultaat de best mogelijke gezondheidszorg voor de patiënt.”

Wat de organisatie van het nieuwe overlegplatform Sciensano betreft, is ervoor gewaakt dat over de thema’s van de onderzoeksprogramma’s en de validatie ervan op dezelfde evenwichtige en onafhankelijke manier beslist kan worden als nu bij het KCE gebeurt.

Momenteel zetelen stakeholders zoals de mutualiteiten, ziekenhuiskoepels, artsensyndicaten, de gezondheidsadministraties en politieke overheid in de raad van bestuur van het KCE. Deze huidige raad van bestuur van het KCE beslist over de onderzoeksprogramma’s maar bijvoorbeeld ook over het personeelsbeleid en het budget van het centrum, dossiers waarover eigenlijk niet alle stakeholders zich hoeven uit te spreken.
Om het beheer van het nieuwe en veel grotere Sciensano zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen, wordt naast de raad van bestuur van Sciensano een apart comité gecreëerd waarin hogervermelde stakeholders zullen zetelen. Dit comité zal in alle onafhankelijkheid en met evenwichtige vertegenwoordiging van de stakeholders beslissen over de onderwerpen van de onderzoeksprogramma’s en zal bevoegd zijn voor de validatie van de eindverslagen.

Audit Rekenhof
De oprichting van Sciensano is het antwoord van de regering op een audit van het Rekenhof van 2010.
Deze audit verwees onder meer naar de Wereldgezondheidsorganisatie die stelde dat elk land over een doeltreffend “health research system” (HRS) moet beschikken. Dat systeem zorgt ervoor dat wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezondheidszorg wordt verzameld, verwerkt en optimaal benut.
Uit de audit van het Rekenhof bleek dat de overheidsinstellingen die samen het federale HRS vormen, zich inspannen om kwalitatief onderzoek of advies aan de beleidsmakers te leveren. Maar het Rekenhof wees er onder andere ook op dat er geen coherent, gestructureerd HRS bestond, dat een strategie en omkadering ontbraken en dat er bijvoorbeeld weinig samenwerking was tussen de verschillende instituten. Daardoor werd soms vastgesteld dat twee of drie van de instituten onafhankelijk van mekaar hetzelfde thema aan het onderzoeken waren.
De regering heeft daarom besloten een strategisch overlegplatform te creëren tussen de federale kenniscentra die nauw zullen samenwerken met de deelentiteiten.