Realisaties – Gezondheidszorg – oktober 2014-juli 2016

Geplaatst op 23 juli, 2016 om 00:00

Een belangrijke uitdaging voor het beleid gezondheidszorg is onze gezondheidszorgen toegankelijker en duurzamer maken in een maatschappij waar de vergrijzing en het aantal chronisch zieken toenemen en technologie razendsnel evolueert. En dit in budgettair moeilijke tijden. Daarom hervormen we en we sparen de patiënt zoveel mogelijk. We werken verspilling en misbruiken weg, overleggen met het terrein, werken samen en gaan stapsgewijs maar doelgericht te werk. Reeds gerealiseerd  

 • Toegankelijkere gezondheidszorg
 • Ereloonsupplementen daghospitalisatie: vanaf 1 juli 2015 mogen specialisten niet langer een ereloonsupplement vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven.
 • Verplichte derdebetalersregeling bij huisarts voor mensen met voorkeurregeling.
 • Borstreconstructies met eigen weefsel: begin juli 2016 heeft het RIZIV een akkoord bereikt voor betere terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Op twee persoonskamers kunnen geen supplementen worden aangerekend en  esthetische supplementen worden verboden. Op eenpersoonskamers worden de supplementen, rekening houdend met de voormelde verhoging, begrensd tot 100 %. Ieder jaar ondergaan ongeveer 1500 vrouwen zo’n ingreep.
 • Verbod op supplementen klinische biologie: er mogen geen supplementen meer worden aangerekend op de forfaitaire honoraria klinische biologie noch bij genetische onderzoeken. Het gebeurde nog te vaak dat een patiënt voor een bloedafname door de huisarts, later een supplement moest betalen aan het laboratorium dat het bloedstaal analyseerde en dat niet-geconventioneerd is. Dergelijke supplementen zijn in de toekomst enkel nog mogelijk als de patiënt op voorhand duidelijk ingelicht wordt.

 

 • Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie

De overheid heeft een toekomstpact gesloten met de industrie om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende kan geïnvesteerd worden in nieuwe geneesmiddelen zodat patiënten toegang krijgen tot de meest recente behandelingen. Doel is ook ervoor te zorgen dat ons land koploper blijft wat klinische studies betreft en dat de farma-industrie een stabiel budgettair kader heeft. Het pact is verdeeld in vier hoofdstukken: toegankelijkheid, groei en innovatie, deontologie, budgettaire duurzaamheid en voorspelbaarheid. Eerste resultaten:

 • Factuur patiënt en overheid daalt. Door een reeks structurele maatregelen waaronder de patent cliff en de campagne goedkoopst voorschrijven, daalt de factuur voor de patiënt met 34 miljoen euro over de periode 2016-2018.

De overheid bespaart 126 miljoen euro over de periode van 2016-2018.

 • Investeren in innovatie. Van 2015 tot en met 2018 wordt elk jaar 350 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen in innovatie waaronder bijvoorbeeld de nieuwste geneesmiddelen tegen kanker.
 • EU-samenwerking. Op Europees vlak hebben we een samenwerkingsverband gesloten om met meerdere landen samen te onderhandelen en werken rond weesgeneesmiddelen. België en Nederland zetten de eerste stap. Intussen hebben het Groothertogdom Luxemburg en Oostenrijk zich bij de samenwerking aangesloten.

 

 • Uitbouw beleid geestelijke gezondheidszorg
  • In nauwe samenwerking met de gemeenschappen en gewesten.
  • Voor kinderen en jongeren: goedgekeurd nieuw beleid op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 30 maart 2015. Er zijn netwerken gecreëerd waarbij de focus ligt op betere afstemming en samenwerking, andere manieren van zorg (bv. naar thuis of thuisvervangende context), expertise-uitwisseling.

Het federale niveau investeert jaarlijks 25 miljoen euro extra.

 • Voor volwassenen: de bestaande netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen worden uitgerold zodat over heel België volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen terecht kunnen in een netwerk.
 • Uitvoering van de wet op de erkenning van geestelijke gezondheidszorgberoepen. Deze wet van 4 april 2014 is aangepast maar zal ingaan zoals voorzien op 1 september 2016. Na 20 jaar wordt eindelijk de erkenning van klinisch psychologen en klinische orthopedagogen geregeld en krijgt de psychotherapie een volwaardige plek binnen de wet van 10 mei 2015.
 • Geïnterneerden. Tegen eind 2016 zullen meer dan 500 plaatsen zijn opgesteld waar geïnterneerden in een instelling en buiten de gevangenis menswaardige opvang en zorg op maat krijgen.

 

 • Plan geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
  • De Gids ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ is voorgesteld op 2 februari 2016 door minister De Block en haar collega-ministers van Volksgezondheid van de deelstaten.

Het uitgangspunt is de zogenaamde ‘Triple Aim’ doelstelling: een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers; een bevolking die langer gezond leeft; en een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. Daarnaast moet er bijzondere aandacht gaan naar het welzijn van de betrokken zorgverleners.   Een projectoproep “geïntegreerde zorg” is gelanceerd, de selectie van de projecten loopt momenteel.

 • Jaarlijks 375.000 euro extra subsidie voor de patiëntenverenigingen het Vlaams Patiëntenplatform en LUSS, de Franstalige federatie van patiëntenverenigingen voor de verzekering van hun federale opdrachten en de opbouw van patiënten-organisatie-antennes
 • Patiëntenverenigingen in Raad van Bestuur van het Federaal Kenniscentrum (KCE) sinds 2015. Daarmee wegen zij mee op het onderzoeksprogramma ten voordele van de patiënt
 • Transparante ziekenhuisfactuur voor de patiënt

   

 • Plan eGezondheid
 • Actualisering van de Roadmap eHealth; heet nu Actieplan eGezondheid 2015-2018.
 • Om beveiligde, elektronische uitwisseling van patiëntengegevens mogelijk te maken, moeten patiënten hun toestemming geven. In oktober 2014 hadden 300.000 mensen dit gedaan. Op maandag 18 juli 2016 stond de teller op 3,7 miljoen. Wekelijks komen er zo’n 35 à 40.000 mensen bij.
 • De verplichting tot gebruik van het Elektronisch Medisch dossier voor patiënten met een globaal medisch dossier wordt geleidelijk ingevoerd. Zal volledig verplicht zijn in 2020.
 • Steun aan ziekenhuizen. Om het elektronisch patiëntendossier in ziekenhuizen sneller te kunnen invoeren, is 40 miljoen extra budget uitgetrokken.
 • MHealth: de oproep voor pilootprojecten “mobile Health” of gezondheidsapps is gelanceerd.

 

 • Plan tot hervorming van de organisatie en financiering van de ziekenhuissector
 • Plan van aanpak is voorgesteld op 28 april 2015.
 • Reeks studies lopen, oa bij het Federaal Kenniscentrum
 • Zeven pilootprojecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” zijn intussen gestart, het laatste op 1 juli 2016.
 • Een tweede oproep voor pilootprojecten, rond thuishospitalisatie, is gelanceerd eind mei 2016. De kandidaturen worden ingediend tot half september 2016.
 • De geplande hervorming loopt op schema.

 

 • Plan anti-tabak
 • Concrete gezondheidsdoelstelling. Voor het eerst werken we met een ambitieuze gezondheidsdoelstelling: het aantal dagelijkse volwassen rokers moet in 2018 onder de 17% liggen.
 • Accijnsverhoging waarbinnen wordt gefocust op roltabak.
 • Starterspakket rookstopmedicatie goedkoper.
 • EU-richtlijn omgezet in nationale wetgeving.
 • Controle versterkt. De Tabak- en Alcoholcontroledienst van FOD Volksgezondheid wordt versterkt met twaalf controleurs en een jurist.

 

 • Plan handhaving en controle in de ziekteverzekering
  • Versterking van de slagkracht van handhaving, controle en inspectie in de ziekteverzekering
  • Verhoging van de opbrengsten in het kader van de besliste besparingen
  • Samenwerking tussen overheden en ook met ziekenfondsen

    Nog te realiseren  

 • Pact met de ziekenfondsen
  • Onder meer een meerjarenkader (inhoudelijk en budgettair) opstellen tot uitvoering van het regeerakkoord en de begrotingsbeslissingen van de regering.
  • Zes hervormingassen met betrekking tot ledenbegeleiding; bijdrage tot beleid en kennis; rol in handhaving en controle; rol van de adviserend geneesheren; de verplichte aanvullende verzekering; transparantie en goed bestuur; stabiel budgettair kader.

   

 • Redesign van de gezondheidszorgadministraties
  • Onder meer het versterken van de beleidsmatige samenhang tussen acht federale gezondheidszorgadministraties en ervoor zorgen dat zij samen doeltreffender en efficiënter kunnen optreden door hun opdrachten en activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

   

 • Toekomstpact Medische Technologie
  • Onder meer afspraken met de industrie van de implantaten en medische technologieën

   

 • Modernisering van de wetgeving inzake de gezondheidszorgberoepen

   

 • Meerjarenkader apothekers
  • Onder meer een herziening van de spreidingsreglementering.
  • Hervorming van het vergoedingssysteem met het oog op een correcte honorering van de zorgverstrekkende rol van de apotheker.

   

 • Versterken van evidence-based practice en beleidsvoering
  • Onder meer de verschillende bestaande initiatieven die werken rond evidence-based practice, samenbrengen in een platform zodat zorgverstrekkers en patiënten snel toegang krijgen tot de beste praktijken.