Realisaties – Sociale Zaken – oktober 2014-juli 2016

Geplaatst op 23 juli, 2016 om 00:00

In Sociale Zaken werken we sinds het begin van de legislatuur op verschillende assen. De duurzaamheid van het systeem wordt verzekerd onder andere door belangrijke lastenverlagingen (taxshift) en een hervorming van de financiering van de sociale  zekerheid. En we zorgen ervoor dat de sociale stelsels aangepast blijven of worden aan de noden van maatschappij van vandaag; de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers die nog de capaciteit hebben om te werken, en de modernisering van het stelsel van de beroepsrisico’s zijn hier belangrijke werven. Reeds gerealiseerd

 • Koopkracht van 2,6 miljoen mensen verhoogd in 2015.

Door de verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen (sociale en fiscale werkbonus) en door de uitvoering van de welvaartsenveloppe (hogere uitkeringen, inhaalpremie invaliden, verhoging minima ziekteverzekering) is de koopkracht van in totaal 2,6 miljoen mensen verhoogd in 2015.

 • Taxshift, in samenwerking met minister Peeters
 • Structurele daling. De patronale bijdragen dalen naar 25% in 2018.

Vanaf 1 april 2016, daalt het  faciaal  tarief van de werkgeversbijdrage van 33 naar 30 %. De bijdrage zal vervolgens verder dalen tot 25% in 2018. In 2016 zullen werkgevers van de profitsector 1 miljard minder aan bijdragen moeten betalen. Van 2016 tot en met 2020 samen wordt dit 2,5 miljard euro.

 • Vereenvoudiging. De berekening van de sociale bijdrage is ook vereenvoudigd. Dat is interessant voor buitenlandse investeerders in de toekomst snel zullen zien hoeveel zij moeten betalen.
 • Eerste aanwervingen. Sinds 1 januari 2016: voor een allereerste aanwerving van een medewerker vallen de werkgeversbijdragen voor altijd weg. Voor de 2de tot en met de 6de werknemer is een korting –  van bepaalde duur – voorzien.
 • Ondersteuning social profitsector en beschutte werkplaatsen. De social profit sector krijgt een gevoelige lastenverlaging voor de laagste lonen : van 23% in 2015 naar 13,75% in 2019.
 • De verschuldigde werkgeversbijdragen voor de mindervalide werknemers in beschutte werkplaatsen (of 15.170 voltijds equivalenten op een totaal van 20.368) gaat tegen 2019 naar nul euro. Tegen 2020 wordt in totaal 476,8 miljoen euro geïnvesteerd in loonkosten social profit.

Tegen 2020 investeert de regering meer dan 3 miljard (2 ,5 miljard plus 476,8 miljoen euro) in de verlaging vd loonkosten.

 • Efficiëntere organisatie van overheidsdiensten Sociale Zaken.

Fedris, fusie van Fonds Beroepsziekten en Fonds Arbeidsongevallen: wetsontwerp gestemd op 12  juli 2016 in commissie Sociale Zaken.

 • De inning van de sociale bijdragen gecentraliseerd bij de RSZ.

Integratie van de opdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels in Famifed, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Federale Pensioendienst. Wetsontwerp gestemd op 16 juni 2016 in plenaire.

 • Plan arbeidsongeschiktheid

De uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen stijgen sterk. Tegelijkertijd leert een enquête van het Vlaamse patiëntenplatform dat 80% van langdurig zieken graag terug aan het werk zouden gaan. Hoofddoel is en blijft ervoor te zorgen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er recht op hebben. Daarnaast willen we vooral samen met betrokkenen nagaan over welke capaciteit de persoon nog beschikt in de plaats van meteen over “arbeidsongeschikt” te praten. Het plan omvat:

 • Het re-integratietraject. In eindfase van besluitvorming.
 • Versterkende maatregelen bij het re-integratietraject. In voege op 1 oktober 2016.
 • Responsabilisering van werkgever en werknemer. Te bepalen samen met de sociale partners.
 • Gerichte herevaluatie van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid. In voege op 1 oktober 2016.

 

 • Zuurstof voor de horeca
 • De invoering van de flexijob: een werknemer die bij een andere werkgever minimaal 4/5e werkt, kan als flexijobber werken. Hij verdient een netto loon waarop 25% bijzondere bijdragen verschuldigd is
 • De invoering van de netto overuren: de werknemer in de horeca kan 300 (voor werkgevers met kassa 360) overuren laten uitbetalen – deze zijn netto (geen RSZ-bijdragen en geen belastingen), maar enkel het uurloon zelf wordt betaald (normaal loon aan 150%).
 • De uitbreiding van het systeem gelegenheidswerknemer: de werkgever kan nu gedurende 200 dagen een beroep doen op gelegenheidsarbeiders. Voordien mocht dit maar gedurende 100 dagen gebeuren.

 

 • Sociale maatregelen voor studenten

Het statuut voor de werkende student en de voorwaarden zijn versoepeld. Werkende studenten dragen de economie van morgen. Waar mogelijk moet de situatie voor hen verbeteren.

 • Keuze mogelijk tussen student of gelegenheidsarbeider. Een student mag van bij de eerste werkdag kiezen onder welk statuut zij of hij werkt: als student of als gelegenheidsarbeider. In voege vanaf 1 juli 2016.
 • Aanpassing en uitbreiding studentenarbeid: de 50 dagen toegestane studentenarbeid worden vanaf 1 januari 2017 in totaal 475 uren.

  Nog te realiseren

 • Plan arbeidsongeschiktheid
 • Het re-integratietraject. In eindfase van besluitvorming.
 • Responsabilisering van werkgever en werknemer. Te bepalen samen met de sociale partners.

 

 • Hervorming financiering sociale zekerheid

Na de zesde staatshervorming moeten de middelen van de sociale zekerheid in evenwicht gebracht worden met de uitgaven die federaal blijven. De financiering van de gezondheidszorgen is opnieuw, zoals vroeger, gebaseerd ten dele op belastingen en ten dele op middelen van de sociale zekerheid.

 • Eenvoudiger: de alternatieve financiering wordt vereenvoudigd.
 • Evenwichtsdotatie wordt heringevoerd op een transparante wijze die responsabiliserend is voor alle actoren
 • De klassieke staatstussenkomst : de regering voorziet een nieuw mechanisme voor de toekomst. Om de kosten van de vergrijzing gedeeltelijk te dekken, kan deze dotatie verhogen als voldaan is aan bepaalde voorwaarden (vb verhoging effectieve pensioenleeftijd).verzekeren
 • De opvolging van de begroting wordt beter georganiseerd. Er komt  een nieuwe commissie: de  Commissie voor Financiën en Begroting (CFB) in de schoot van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Om grote ontsporingen te voorkomen en om snel te kunnen ingrijpen, zal deze commissie maandelijks nagaan of er tekorten ontstaan of dreigen te ontstaan