Reclame voor alcoholische dranken: strengere regels en aangescherpte controles

Geplaatst op 20 april, 2019 om 09:00

Wie reclame maakt voor alcoholische dranken moet zich straks aan strengere regels houden. De bedoeling is om consumenten nog beter te informeren over het verantwoord gebruik van alcohol. De Raad voor de Reclame, de Federatie Vinum Et Spiritus en de Federatie van Belgische Brouwers bereikten daarover een akkoord met minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Minister De Block: “Het onverantwoord gebruik van alcohol heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid. Dat is iets waar alcoholproducenten absoluut rekening mee moeten houden als ze reclame maken. Daarom worden de regels nu verstrengd en de controles aangescherpt.”

In het totaal worden drie concrete maatregelen uitgerold binnen de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP):

  • Aspect ‘gezondheid’: bij de behandeling van klachten over alcoholreclame wordt de FOD Volksgezondheid geraadpleegd. Op die manier krijgt het aspect ‘gezondheid’ een zwaarder gewicht.
  • Voorafgaandelijk advies: leden van de Federatie van Belgische Brouwers en de Federatie Vinum et Spiritus moeten op voorhand advies inwinnen bij de JEP over nationale reclamecampagnes voor radio of televisie en over reclame voor in de bioscoop.
  • Boetes: bij herhaalde inbreuken op de reclameregels legt de JEP boetes op die kunnen oplopen tot 10.000 euro.


Convenant met sector

Deze nieuwe regels treden in werking op 2 september 2019. Ze worden opgenomen in het Convenant inzake de reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken dat in 2005 werd afgesloten en in 2013 een eerste keer werd geactualiseerd. De paritair samengestelde JEP (burgermaatschappij en reclamesector) baseert zich op dat Convenant voor de behandeling van klachten en het verlenen van adviezen.