Responsabilisering van werkgevers en werknemers

Geplaatst op 31 maart, 2017 om 00:00

De regering heeft een akkoord bereikt over de responsabilisering van werkgevers en werknemers in het kader van de her-inschakeling in het bedrijf van langdurig zieken. Het gaat enkel om langdurig zieken die nog restcapaciteit hebben om te werken.Bedoeling van de responsabilisering is zoveel mogelijk werkgevers en werknemers ervan te overtuigen mee te werken aan de re-integratie van deze langdurig zieken.
Werkgevers die onvoldoende inspanningen leveren voor de her-inschakeling zonder dit te motiveren, kunnen een sanctie krijgen. Het betreft een forfaitair bedrag van 800 euro per tekortkoming.Werknemers die manifest weigeren mee te werken, riskeren eveneens een sanctie. Hun uitkering zal met 5% tot 10 % minderen gedurende één maand.
Er is een uitzondering voorzien voor KMO’s van minder dan 50 personeelsleden.

Na één jaar komt er een evaluatie van de bedrijven die tussen 20 en 50 personeelsleden hebben om na te gaan of daar problemen zijn voorgevallen met her-inschakeling.
Zieke mensen die geen restcapaciteit meer hebben om aan het werk te gaan en hun werkgevers worden uiteraard met rust gelaten.
En werkgevers die een inspanning leveren om zieke werknemers aangepast werk te bezorgen en naar de werkplek te begeleiden, maar vaststellen dat dit onmogelijk te realiseren is en dit motiveren, riskeren niks.
De sancties gaan in zodra de betrokken wetgeving is aangepast.

Contact houden
Bij het uitwerken van de oplossing is gewaakt voor een evenwicht tussen de responsabilisering voor werkgevers en die voor werknemers.
Van de werkgevers wordt verwacht dat zij zullen meewerken aan her-inschakeling en/of het voorzien in aangepast werk. Zij hoeven niet altijd een re-integratietraject uit te stippelen. De werkgever kan, in overleg met de werknemer, ook zonder traject aangepast werk regelen.
De overheid verwacht verder van de werkgevers dat zij contact houden met de zieke werknemers want dit verhoogt de kans op een geslaagde terugkeer naar de werkplek. Zij zullen ook redelijke aanpassingen moeten doen aan de werkpost om de her-inschakeling van de zieke werknemers mogelijk te maken.
Werkgevers die geen inspanningen leveren en dit ook niet motiveren, riskeren een forfaitaire sanctie van 800 euro per individueel dossier.
Er zal een informatiecampagne gevoerd worden om de werkgevers te sensibiliseren .

Werknemers
Van de werknemers die langdurig ziek zijn en die nog restcapaciteit hebben, wordt verwacht dat zij ook inspanningen leveren om het aangepast werk of re-integratietraject te laten slagen. Het betreft enkel mensen die nog in staat zijn een job uit te voeren maar die misschien ander, aangepast werk nodig hebben.
Werknemers die hun verplichtingen niet nakomen zonder geldige redenen, riskeren, net zoals de werkgevers, een sanctie. Hun uitkering vermindert met 5 % gedurende één maand als de werknemer zijn administratieve verplichtingen niet nakomt en bijvoorbeeld de vragenlijst niet invult. De uitkering vermindert met 10% gedurende één maand als de werknemer niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject. .
De regeling die tot nu toe van kracht is, stelt dat werknemers die weigeren mee te werken met de adviserend geneesheer, 100% van hun uitkering kunnen verliezen.

Artsen
Artsen zullen eveneens geresponsabiliseerd worden. Abnormaal voorschrijfgedrag van artsen zal in kaart worden gebracht zodat de overheid exact weet welke artsen moeten worden aangesproken.
Er wordt ook een oplossing uitgewerkt opdat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheren de re-integratietrajecten en begeleiding naar aangepast werk kunnen opnemen in hun huidige takenpakket.

In voege
Maggie De Block: “We moeten onze sociale bescherming waaronder de pensioenen en de gezondheidszorg voor de komende decennia veilig stellen. Daarom moeten we zorgen voor een stevige economische onderbouw waarbij mensen die dit kunnen, sociale bijdragen betalen. Dit betekent: zoveel mogelijk mensen begeleiden naar werk en dus ook mensen die al lange tijd arbeidsongeschikt zijn maar die nog restcapaciteit hebben en mits enkele aanpassingen nog kunnen werken.”
Uit een enquête van de Vlaamse Patiëntenvereniging blijkt dat vier op vijf langdurig zieken liefst terug aan het werk zouden gaan.

Minister De Block heeft eind vorig jaar samen met minister van Werk Kris Peeters het re-integratietraject voor langdurig zieken ingevoerd. Dit traject geeft zieke werknemers die een, eventueel gedeeltelijke, terugkeer naar de werkvloer zien zitten en hun werkgevers een kader om die terugkeer vlot te realiseren. Het koninklijk besluit over het re-integratietraject hierover is in voege getreden op 1 december 2016.