Sigedis nu ook bevoegd voor de aangifte uitbetaling tweede pensioenpijler

Geplaatst op 23 maart, 2023 om 15:15

 

Tot op vandaag gebeurde de aangifte van de uitbetaling van de aanvullende pensioenen bij de Federale Pensioendienst, terwijl de opbouw van de aanvullende pensioenrechten in de databank 2de pijler gebeurde. Deze databank DB2P wordt beheerd door Sigedis. Er was er dus een gescheiden beheer voor wat de gegevens over de opbouw van de aanvullende pensioenen enerzijds betreft en de aangifte van de uitbetaling ervan anderzijds.

De commissie Sociale Zaken in de Kamer keurde een wetsontwerp goed waardoor alle aangiftes van uitbetalingen vanaf 01/01/2023 uitsluitend in de databank 2de pijler zullen worden gedaan en dat via de zogenaamde “unieke aangifte”. Sigedis zal de gegevens vervolgens bezorgen aan de Federale Pensioendienst.

Maggie De Block: “Reeds in 2020 merkte het Rekenhof in zijn rapport “Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen” op dat dit gescheiden beheer van gegevens een aantal ongewenste effecten heeft.  Het rapport vermelde onder meer de ondoeltreffende controles, een risico op een slechte inning van de ZIV- en solidariteitsbijdragen en een belemmering voor Sigedis om zijn wettelijke verplichtingen inzake informatie tegenover de rechthebbende te vervullen. Door de goedkeuring van dit ontwerp wordt de transparantie voor zowel de rechthebbende als de beherende instellingen vergroot. Mijn fractie is dan ook voorstander van deze maatregel.”

Hierdoor is de integratie van de gegevens met betrekking tot de uitbetaling van aanvullende pensioenen in de databank 2de pijler (DB2P), beheerd door Sigedis, voltooid.