Slachtoffers Softenon: concreet project in zicht

Geplaatst op 13 februari, 2019 om 16:45

Vandaag stelde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid en Sociale zaken (Open Vld), haar wetsontwerp voor aan de slachtoffers van thalidomide. Daarmee opent de minister de weg naar een oplossing voor die personen die al jaren in de kou staan.

“Het verhaal van deze mensen raakt me enorm. Zij hebben al vele jaren moeten vechten. Mijn voorganger had een fonds beloofd om de slachtoffers van thalidomide te helpen, maar dat geraakte niet opgericht. We kwamen al tot een oplossing in november, maar door de politieke omstandigheden werd de uitvoering ervan belemmerd. Maar ik weigerde dat de geschiedenis zich weer zou herhalen”, verklaart de minister van Volksgezondheid en Sociale zaken, Maggie De Block (Open Vld). “Ik hoop echt dat dit de slachtoffers een zeker soelaas kan geven en dat de voorziene tussenkomst hen die langverwachte steun kan bieden.”

Ondanks de periode van lopende zaken kon toch een budgettaire oplossing worden gevonden. De minister bevestigt hiermee haar wil om de betrokkenen te helpen. Na deze bijeenkomst moet het voorontwerp nog worden goedgekeurd door de ministerraad en vervolgens door het Parlement. De verenigingen voor de slachtoffers van thalidomide zijn tevreden met dit nieuws.

Concreet wordt momenteel in het ontwerp de volgende regeling voorzien:

  • Een enveloppe van vijf miljoen euro voor:
    • enerzijds, de toekenning van een tussenkomst van 125.000 euro (eenmalig forfaitair bedrag) aan de ‘rechtstreekse’ slachtoffers;
    • anderzijds, na twee jaar, de toekenning van subsidies aan vzw’s die de slachtoffers van thalidomide ondersteunen, ter hoogte van het resterende bedrag;
  • een tussenkomst van 30.000 euro per ouder die nog leeft indien het slachtoffer zelf reeds overleden is. Deze maatregel is een geste voor de moeders die onbewust aan dit risico werden blootgesteld;
  • deze bedragen zijn uiteraard belastingvrij en zullen geen invloed hebben op de eventuele toekenning van andere uitkeringen.

 

Om de aanvraag van de slachtoffers te vergemakkelijken wordt een snelle en doeltreffende procedure voorzien, zonder bijkomend medisch onderzoek. De beslissingen zullen op basis van bestaande bewijsstukken worden genomen. De slachtoffers krijgen dan twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen.

Ook al werd dit initiatief vandaag aan de slachtoffers voorgesteld, is er toch beslist om in beroep te gaan in cassatie. Doel is om de rechtstaat te verdedigen en om het democratisch beginsel van de scheiding der machten te vrijwaren.  Het is namelijk zo dat de rechtgevende macht nooit de wetgevende macht mag verplichten om een initiatief te nemen. Met deze juridische procedure wordt de wil om deze mensen te helpen echter niet in vraag gesteld.

Thalidomide – een geneesmiddel beter bekend als Softenon – werd in de jaren 60 gebruikt tegen misselijkheid bij zwangere vrouwen. Helaas veroorzaakte dit geneesmiddel tal van afwijkingen vooraleer het werd verboden.