Strijd tegen antimicrobiële resistentie bij dieren: inspanningen blijven nodig     

Geplaatst op 28 juli, 2021 om 15:53

De veehouderij maakt veelvuldig gebruik van antibiotica. Micro-organismen worden ongevoelig voor deze geneesmiddelen, met name antimicrobieel resistent (AMR). Dierenartsen kunnen in dat geval deze infectieziekten moeilijk of niet langer behandelen. Dat heeft ook gevolgen voor ziekte en gezondheid bij de mens. “Met de sector maakte ik in 2016 een eerste convenant. Dat was een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen AMR. Het verheugt me dat de huidige minister van Landbouw dat beleid verder zet. Later zal ook het nationaal actieplan tegen AMR dit beleid verder versterken.”

Het convenant voor de strijd tegen AMR in veedieren bevat twee luiken:

(1) de algemene doelstelling inzake de reductie van het gebruik van antibiotica (AMU) en

(2) een systeem voor de verzameling van de gegevens in verband met antibioticagebruik.

In 2020 bereikte de sector geen verdere daling van het algemeen gebruik van antibiotica ten opzichte van 2019. Er was een stijging van 32% van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica en een lichte stijging met 4% van het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders. Echter de cumulatieve daling van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica bedroeg 70,4%  (doelstelling 75%) en 70,0% in het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders.

Alhoewel slechts 1 van de 3 doelstellingen uiteindelijk behaald werd, kende in 2020 het algemene antibioticagebruik toch een cumulatieve daling van 40,2% vertrekkend van het referentie jaar 2011.

 

“De inspanningen leverden een betekenisvolle reductie van het antibioticagebruik bij dieren op” stelt Maggie De Block vast. “Het uitgebreide systeem voor registratie en monitoring van het gebruik van antibiotica en gemedicineerde voerders door veehouders en dierenartsen, laat toe ons de koers nauw gezet te bepalen.” Sanitel-Med is een register dat alle gegevens over het gebruik van antibiotica op niveau van het veebedrijf al of niet rechtstreeks aangeleverd door de dierenartsen, bijhoudt. Tevens wordt een formularium gebruikt om het voorschrijfgedrag te rationaliseren.

De huidige minister van Landbouw erkent dat het convenant van 2016 zijn nut heeft bewezen. Dat beleid heeft in de afgelopen jaren aanzienlijk tot de significante daling van het gebruik van antibiotica bijgedragen. Het convenant heeft de betrokken partijen tot actie gedreven waardoor ze heel wat vooruitgang in het verminderen en verbeteren van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector, boekten.

Maggie De Block: “Het is van groot belang dat de minister van Landbouw en zijn collega van Volksgezondheid de initiatieven in de afbouw van antibioticagebruik bij dieren voortzet. Deze initiatieven kaderen in het beleid met een One Health visie. Correct en doelmatiger gebruik van antibiotica heeft gunstige gevolgen voor de gezondheid van mens en dier. Het nieuwe convenant voorziet nieuwe, scherpe doelstellingen en zal nauw samen sporen met het nakende nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie. Dat moet er over waken dat dierenartsen en artsen ook in de toekomst infectieziekten nog kunnen behandelen.”

Nationale convenant 2021-2024 betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren

(parlementaire vraag inzake antimicrobiële resistentie bij dieren dd. 20 juli 2021)