Vrijwillige brandweer en ambulanciers nu verzekerd tegen beroepsziekten

Geplaatst op 26 april, 2020 om 10:01

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die voor de veiligheidszones werken niet gedekt door een beroepsziekteverzekering. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block laat weten dat vandaag is besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun professionele collega’s.

Dit betekent dat deze vrijwilligers nu verzekerd zijn tegen het risico om een beroepsziekte te krijgen. Deze maatregel heeft een impact op de ongeveer 12.000 vrijwilligers die tewerkgesteld zijn bij een van de veiligheidszones op Belgisch grondgebied.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken: “Vrijwilligers uit veiligheidszones die erkend worden als slachtoffer van een beroepsziekte krijgen een betere sociale bescherming. Ze verdienen dat op basis van hun inzet.

Slachtoffers van een beroepsziekte hebben onder meer recht op een terugbetaling van de kosten voor hun gezondheidszorgen en op een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15 dagen) en eventueel een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Een slachtoffer moet een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij zijn opdrachtgever door hem de formulieren 601 en 603 – in te vullen door het slachtoffer, zijn werkgever en een arts – te bezorgen. De wetgeving die hier van toepassing is, is de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Deze nieuwe maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 11 maart 2020. Hiervoor wordt weldra een koninklijk besluit gepubliceerd. Ook de vrijwillige brandweerlieden van wie de hoofdactiviteit valt onder het stelsel van de zelfstandigen zullen ervan kunnen genieten. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) moet op deze publicatie wachten voordat ze deze maatregel kan toepassen. Aanvragen tot schadevergoeding kunnen evenwel nu al worden ingediend.

Vrijwillige ambulanciers en COVID-19

In de huidige context van de COVID-19-pandemie heeft deze nieuwe dekking een gevolg voor de vrijwillige ambulanciers die patiënten met COVID-19 vervoeren. Ze worden door deze verzekering nu gelijkgesteld met professionele ambulanciers, die al erkend waren als een groep met een verhoogd risico op besmetting met het SARS-CoV-2 virus.

De volledige lijst van activiteiten en sectoren waarvoor COVID-19 als beroepsziekte kan worden erkend, is te vinden op de website van Fedris, in een FAQ over COVID-19.

David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken : “Ik ben bijzonder tevreden met deze hervorming, die onze vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers in staat zal stellen om eindelijk te genieten van de gezondheidszorg voor elk medisch probleem dat zich in de loop van hun missie kan voordoen. Elke dag riskeren deze mannen en vrouwen een deel van hun leven aan het redden van het onze, in de verschillende hulpzones van het land. Door ervoor te zorgen dat deze hervorming plaatsvindt aan het begin van de pandemie die we nu meemaken en waarin ze bijzonder kwetsbaar zijn, herstellen we een echt onrecht tegenover hen.  We zijn ons misschien nog meer dan anders bewust van hun opmerkelijke moed en hun inzet in het belang van iedereen, ondanks de gevaren waarmee ze elke dag te maken hebben.

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme : “Onze brandweerlieden, ongeacht hun statuut, zetten elke dag hun leven op het spel om dat van anderen te beschermen. Samen met anderen blijven zij tijdens deze moeilijke periode in de frontlinie staan. Door de mogelijkheid van een dekking beroepsziekten naar de vrijwillige brandweerlieden uit te breiden, dragen wij bij aan de betere bescherming van diegenen die ons beschermen.