WETSVOORSTEL BETREFFENDE VRIJWILIGERSWERK

Geplaatst op 18 december, 2020 om 12:40

In 2018 werd, onder impuls van Open Vld, een regeling uitgewerkt waarbij het mogelijk werd om tot 6000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Personen die minstens 4/5 werkten of gepensioneerd waren konden hiervan gebruik maken. Het ging onder meer om vrijwilligerswerk of diensten van burger tot burger.

Maggie : “Deze regeling werd vooral ingevoerd om het verenigingswerk uit de grijze zone te halen en al deze personen en verenigingen zekerheid te geven. Veel van dit soort verenigingswerk gebeurde voorheen vaak in het ‘zwart’ omdat er geen duidelijke regeling was en de bestaande vrijwilligersregeling niet voldeed. Door in 2018 een regeling uit te werken wilden we hieraan tegemoet komen.”

Het Grondwettelijk Hof heeft deze regeling echter vernietigd.

Het Hof is immers van oordeel dat de regeling rond het onbelast bijverdienen het gelijkheidsbeginsel schendt.  Door dit arrest van het Hof wordt een volledig onbelaste regeling voor verenigingswerk uitgesloten.

Maggie : “Er was dus dringend nood aan een nieuwe regeling want door de schorsing zou het verenigingswerk moeten gebeuren volgens reguliere arbeidscontracten, wat uiteraard niet de bedoeling was van de toenmalige wetgever.

Daarom heeft collega Tania De Jonghe een wetsvoorstel neergelegd. Daarin wordt voorgesteld om de vereniging  een sociale bijdrage van 10% te laten betalen.  De Raad van State heeft zich over dat voorstel gebogen en adviseerde om ook de verenigingswerker een lage belasting te laten betalen. Dit om te vermijden dat het Grondwettelijk Hof de nieuwe regeling zou vernietigen. Bijgevolg voorziet de nieuwe regeling dat verenigingen 10% sociale bijdragen zullen betalen en verenigingswerkers 10% heffing op hun vergoeding.”

Dankzij deze nieuwe regeling mogen verenigingswerkers maximum 500,- euro per maand of 6.000,- euro per jaar verdienen. Men mag gemiddeld 50 uur per maand verenigingswerk doen, per kwartaal berekend. De voorwaarde om al 4/5de elders tewerkgesteld te zijn, vervalt.

Dat betekent dat ook mensen die deeltijds werken een beroep kunnen doen op de nieuwe regeling. Ook gepensioneerden kunnen verenigingswerk doen. Voorlopig geldt dit enkel voor de sportsector omdat hier de nood het hoogst is aan een nieuw systeem.