World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) virtuele ontmoeting met vertegenwoordigers van bioMérieux.

Geplaatst op 23 november, 2021 om 11:33

U vindt de Engelstalige versie na de Nederlandstalige versie.

Diagnosemiddelen zijn cruciaal in de strijd tegen antimicrobiële resistentie

Ter gelegenheid van de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) had Maggie De Block een virtuele ontmoeting met vertegenwoordigers van bioMérieux. Het bedrijf is sedert vele jaren sterk geëngageerd in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. De ontmoeting leed tot een succesvolle gedachtewisseling over deze onderbelichte wereldwijde gevaar voor gezondheid. 

 

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een stille doder. Het raakt ons op vele, negatieve manieren. Actueel sterven minstens 700000 mensen jaarlijks aan de gevolgen van geneesmiddelenresistente infecties of 1 per 45 seconden. “Dat aantal kunnen we niet verwaarlozen,” waarschuwt Maggie De Block, lid van de WHO Global Leader Group (GLG) on AMR. “AMR raakt ook België met jaarlijks 530 overlijdens.” Bovendien, geven recente schattingen van de OESO aan, dat  het aantal zal stijgen tot 22500 Belgische slachtoffers in 2050 als er geen maatregelen worden genomen. 

De enorme hoeveelheid aan ongepaste gebruik van antibiotica heeft het de aanwezigheid en de verspreiding van resistente bacteriën sterk gevoed en brengt de moderne geneeskunde onder druk. De doelstelling van AMR-beleid is om het correcte gebruik van antimicrobiëlen aan te moedigen. Diagnosemiddelen vormen één van de sleutelfactoren om de verspreiding van multiresistente organisme te controleren en de zorg voor de patiënt te verbeteren. “Diagnostische middelen zijn essentieel om zorgverstrekkers te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen in patiëntenzorg en het starten optimaliseren en stoppen van een antibioticatherapie,” legt dr. Mark Miller Chief Medical Officer van bioMérieux, toe.

Elk jaar lanceert de Wereld Gezondheidsorganisatie de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). Dit jaar luidt het thema van de campagne: Verspreid  bewustzijn, stop resistentie. Het doel is om burgers te informeren over wat ze kunnen doen om AMR te verminderen. Belangrijke voorbeelden zijn het juiste gebruik van antibiotica, maar ook de juiste manieren om met overschotten van antibiotica om te gaan, is belangrijk.

De discussie van Dr. Maggie De Block met bioMérieux benadrukt het belang van het bewustzijn over de impact van AMR en om de cruciale rol van diagnostiek in de globale controle van AMR te bespreken. Alle factoren die een mogelijke impact hebben op AMR hebben aandacht en actie nodig. Dit omvat het juiste gebruik van antibiotica, de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen, diagnostiek en vaccins, verminderde milieuverontreiniging en gerationaliseerd gebruik van antibiotica bij vee. “Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, is een sterke samenwerking tussen alle belangrijke stakeholders, zowel publiek als privaat, noodzakelijk. De missie moet gebaseerd zij op gecoördineerde, nationale en internationale AMR-actieplannen volgens de ‘one health, one world’-principes”, pleit De Block. Eind oktober keurde de Belgische federale regering een dergelijk plan goed, waarbij 20 miljoen euro extra werd toegevoegd om de bestaande inspanningen en nieuwe maatregelen beter te coördineren en te versterken.

De AMR Global Leader Group (GLG) heeft een eigen actieplan ontwikkeld om AMR aan te kaarten in zowel nationale als internationale fora zoals de G7, G20 en de Wereldbank. Recent nam de GLG haar standpunt in over antimicrobiële resistentie in de voedselproductie: “Hoewel het gebruik van antimicrobiële stoffen bij dieren wereldwijd aanzienlijk is verminderd, zijn verdere verbeteringen om het gebruik ervan te af te bouwen en een verantwoord en duurzaam gebruik te garanderen van het grootste belang en haalbaar.”

“AMR is een ongeziene uitdaging aangezien het gebruik van antimicrobiële middelen de ruggengraat is van de moderne geneeskunde bij infectieziekten”, benadrukt De Block. “Als we kunnen samenwerken en deze uitdaging kunnen aangaan door een momentum van bewustzijn te creëren”, concludeerde ze optimistisch, “dan kunnen wij, de burgers, de overheid en de particuliere sector, deze antimicrobiële resistentie stoppen!”.

 

********   ENGELSTALIGE VERSIE ********

 

Diagnostics are crucial in tackling antimicrobial resistance

 

On the occasion of the World Antimicrobial Awareness Week (WAAW), Dr. Maggie De Block met virtually with bioMérieux representatives. The company, which specializes in in vitro diagnostics, has been strongly committed for many years in the fight against antimicrobial resistance. The meeting led to very fruitful discussions around this highly under addressed global health threat.

Antimicrobial resistance (AMR) is a silent killer. It affects us negatively in many ways. Currently, at least 700,000 people die each year due to drug-resistant infections – 1 every 45 seconds. “That is a number we can’t ignore,” warns Maggie De Block, member of the WHO Global Leader Group (GLG) on AMR. “AMR also affects Belgium, with 530 people dying prematurely every year.” Moreover, according to recent estimations of OECD, this will rise to 22,500 Belgian victims by the year 2050 if no measures are taken.

The massive and inappropriate use of antibiotics has largely fueled the emergence and spread of resistant bacteria, jeopardizing modern medicine. The goal of AMR policies is to promote the correct use of antimicrobials. Diagnostics are one of the key elements to control the spread of multi-drug resistant organisms and improve patient care. “Diagnostics are essential to help health professionals taking the appropriate decisions regarding patient management, antibiotic therapy initiation, optimization, and discontinuation.” explained Dr. Mark Miller, Chief Medical Officer, bioMérieux.

Each year the World Health Organization launches the World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). This year’s campaign is called “Spread awareness, stop resistance”. The objective is to inform citizens what they can do to help reducing AMR. Important examples are the correct use of antibiotics, but also correct ways of antibiotic disposal are important.

Dr. Maggie De Block’s discussion with bioMérieux highlights the importance of awareness about the impact of AMR and to discuss the vital role of diagnostics in the global control of AMR. All factors that have a potential impact on AMR need attention and action. This includes the appropriate use of antibiotics, the development of new antimicrobials, diagnostics and vaccines, reduced environmental contamination and rationalized use of antibiotics in livestock.  “To achieve these ambitious objectives, strong collaboration between all the major stakeholders, both public and private, is necessary. The mission should be coordinated, national and international AMR action plans based on the ‘one health, one world’ principles,” De Block advocates. At the end of October, the Belgian federal government adopted such a plan, adding an additional 20 million euros to better coordinate and reinforce existing efforts along with new measures.

The AMR Global Leader Group (GLG) has developed an action plan to advocate for the issue of AMR both in national and international forums such as the G7, G20 and World Bank. Recently the GLG adopted its position on antimicrobial resistance in the food production: “While there have been significant reductions in antimicrobial use in animals globally, further improvements to reduce their use and ensure responsible and sustainable use in food systems are both of the utmost importance and attainable.”

 

“AMR is an unseen challenge since the use of antimicrobials is the backbone of modern medicine in infectious diseases,” De Block emphasized. “If we can cooperate and meet this challenge through momentum of awareness,” she optimistically concluded, “then we the citizens, public governments and private sectors are able to stop resistance!”.

 

** About GLG on AMR **

https://www.amrleaders.org/

The Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance was established in November 2020 and performs an independent global advisory and advocacy role with the primary objective of maintaining urgency, public support, political momentum and visibility of the AMR challenge on the global agenda. The mission of the group is to collaborate globally with governments, agencies, civil society and the private sector through a One Health approach to advise on and advocate for political action for the mitigation of drug-resistant infections through responsible and sustainable access to and use of antimicrobials.

 

The group is composed of heads of state, serving or former ministers and/or senior government officials acting in their individual capacities, together with senior representatives of foundations, civil society organizations and the private sector. It also includes principals of the Tripartite organizations – the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) and the World Health Organization (WHO), as well as the UN Environment Programme (UNEP). The Tripartite Joint Secretariat (TJS) on Antimicrobial Resistance, a joint effort by FAO, OIE and WHO, provides Secretariat support for the Group.