AMR Conferentie

Geplaatst op 12 juli, 2023 om 10:26

Op 6 juli 2023 organiseerde Open VLD-parlementslid Maggie De Block in het Federale Parlement een internationale conferentie over antimicrobiële resistentie AMR). Onder de meer dan 60 aanwezigen waren parlementsleden, directeurs van medische instanties en belanghebbenden vanuit de private sector. Het doel van de conferentie was om het bewustzijn rond AMR te vergroten.

 

Maggie De Block: “Antimicrobiële resistentie is voor mij een van de meest dringende uitdagingen van onze tijd. Het vereist  een multisectoriële reactie, zowel in de menselijke, dierlijke als in de plantaardige en milieusector. Zo is antibioticaresistentie in Europa even erg als griep, tuberculose en hiv/aids samen. Met conferenties zoals deze wil ik het bewustzijn bij de belanghebbenden vergroten en vooruitgang faciliteren op beleidsniveau.”

 

Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de heer Frank Vandenbroucke leidde de conferentie in en wees op het feit dat AMR vandaag in ons land verantwoordelijk is voor jaarlijks 700 sterfgevallen. Daarnaast toonde de minister aan dat België voorstander was van de nieuwe Raadsaanbevelingen op Europees niveau om antimicrobiële stoffen te verminderen tegen 2030 met verschillende concrete doelstellingen. Anti-microbiële resistentie zal ook een belangrijk thema worden bij het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024. Zo zal de minister hier ook een conferentie rond organiseren.

 

Dr. Haileyesus Getahun, directeur van het Quadripartite Joint Secretariat, sprak de hoop uit dat de bijeenkomst op hoog niveau over AMR in 2024 (in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) een ommekeer teweeg zal brengen in de wereldwijde aanpak. Tot de belangrijkste uitdagingen die de bijeenkomst moet aanpakken, behoren maatregelen om misbruik en overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen te verminderen, zorgen voor een adequaat gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn voor nieuwe antibiotica en eerlijke toegang daartoe, alsook een verantwoordelijker bestuur.  Hij merkte op dat het ook van vitaal belang is dat de politieke verklaring van 2024 duidelijke en meetbare doelstellingen bevat.

 

Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV gaf meer details over de Belgische nationale reactie op AMR, die de afgelopen jaren heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het antibioticagebruik bij mensen en waarbij veel aandacht werd besteed aan de transformatie van de menselijke en dierlijke gezondheidssystemen en een effectieve coördinatie tussen de menselijke en dierlijke gezondheidssectoren.  België heeft een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van surveillance, infectiepreventie en -bestrijding, beperking van het voorschrijven van bepaalde antibiotica en publieke communicatiecampagnes. Er is echter nog meer aandacht nodig in België en de EU voor het verhogen van de productie van geneesmiddelen en voor de milieudimensies van AMR.

#GLG #AMR