Medicomut sluit akkoord voor twee jaar: positief voor patiënten en artsen

Geplaatst op 22 december, 2015 om 00:00

De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen heeft op maandagavond 21 december 2015 een akkoord gesloten over de honoraria en de tarieven voor de komende twee jaar. Het akkoord biedt tariefzekerheid aan de patiënten en voorziet tegelijkertijd in een aantal investeringen die de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg ten goede komen. Zo vloeien er meer middelen naar de behandeling en de begeleiding van chronisch zieken: huisartsen worden aangemoedigd om een globaal medisch dossier bij te houden voor chronisch zieken en er komt een voortraject voor patiënten in een voorfase van diabetes type 2.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toont zich opgetogen over het nieuwe Medicomut-akkoord. “Ik wil de leden van de Medicomut bedanken voor hun inspanningen en hun constructieve houding. Dankzij dit akkoord krijgen onze patiënten zekerheid over het bedrag dat geconventioneerde artsen – huisartsen en specialisten die toetreden tot het akkoord – hen mogen aanrekenen in 2016 en 2017. En ondanks de moeilijke budgettaire context hebben we nog ruimte gevonden om te investeren in onze gezondheidszorg en om bepaalde prestaties door huisartsen en specialisten op te waarderen. Daarvoor benutten we de enveloppe van 25 miljoen euro die ik had gereserveerd in de gezondheidszorgbegroting 2016.”

Het nieuwe akkoord is opgebouwd rond vijf kernprincipes:

 • Centrale rol van de huisarts

 

 1. Huisartsen spelen een cruciale rol bij de preventie, de behandeling en de opvolging van patiënten. Om die coördinerende rol verder te verstevigen, zijn er enkele investeringen ingeschreven in het akkoord, o.a.:
 • Globaal Medisch Dossier: huisartsen die een individueel dossier bijhouden voor chronisch zieke patiënten van 45 tot en met 74 jaar, ontvangen daar straks 55 in plaats van 30 euro voor.
 • e-Gezondheid: huisartsen krijgen premies om e-Gezondheidstoepassingen daadwerkelijk te gebruiken. Ze worden onder meer beloond voor het uitwisselen van informatie met de ziekenfondsen via MyCareNet, voor het opladen van Sumehrs (een samengevat klinisch dossier van een patiënt) op het eHealth-platform, voor het toepassen van elektronische facturatie, enz. De e-Gezondheidspremies worden ook geïntegreerd met de praktijktoelage.
 • Maggie De Block: “Iedereen heeft baat bij het gebruik van
  e-Gezondheidstoepassingen: zorgverleners zullen de administratielast zien afnemen, patiënten en ziekenfondsen zullen minder papierwerk hebben én de samenwerking tussen zorgverleners zal verbeteren. In eerst instantie vraagt de digitalisering evenwel tijd en moeite van de betrokkenen. Dat besef ik, en daarom trek ik nu extra middelen uit om hen daarbij te ondersteunen.”                                                                                   …
 • Geïntegreerde, multidisciplinaire samenwerking

 

 1. Om chronisch zieke patiënten zo goed mogelijk te kunnen verzorgen en begeleiden, is het essentieel dat alle zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen…) rond die patiënten systematisch met elkaar samenwerken, over de verschillende disciplines heen.
 • Zorgtrajecten: de multidisciplinaire zorgtrajecten voor chronische aandoeningen worden verder ontwikkeld en uitgebouwd, onder meer met een voortraject voor diabetespatiënten.
 • Re-integratie: artsen worden nauwer betrokken in het re-integratietraject, waarbij samen met een langdurig zieke wordt nagegaan welke job zij of hij nog aankan.
 • e-Gezondheid: de premies die huisartsen krijgen voor het gebruik van
  e-Gezondheidstoepassingen, zullen ook de multidisciplinaire samenwerking op het terrein stimuleren.
 •  
 • Continuïteit van zorg

 

 • Huisartsenwachtposten: om de continuïteit van zorg te garanderen voor zoveel mogelijk patiënten, voorziet het akkoord in de verdere ontwikkeling van huisartsenwachtposten als onderdeel van het wachtdienstensysteem. Maggie De Block: “Omdat het belangrijk is dat huisartsenwachtposten en -wachtdiensten, spoeddiensten en de triage via het nummer 1733 één gestroomlijnd geheel vormen, zullen we een overkoepelende visie uitwerken. En om het financieringssysteem van de wachtposten te optimaliseren, volgt er in 2016 een externe audit van de sector.”
 •  
 • Doelmatige zorg

 

 1. Maggie De Block: “Aangezien het budget voor onze gezondheidszorg beperkt is, is het extra belangrijk om de nadruk te leggen op doelmatigheid en om verspilling tegen te gaan. Ik ben dan ook erg tevreden dat dit principe expliciet staat ingeschreven in het akkoord.”
 • Polymedicatie: de Medicomut zal concrete aanbevelingen en indicatoren ontwikkelen om niet gerechtvaardigde polymedicatie bij ouderen terug te dringen.
 • Toegankelijke zorg

 

 • Remgeld: het akkoord leidt niet tot een verhoging van de remgelden.
 • Geconventioneerde artsen: door 25 miljoen euro extra te voorzien voor de opwaardering van bepaalde verstrekkingen, wil de regering zorgen dat zoveel mogelijk artsen toetreden tot het Medicomut-akkoord 2016-2017. Dat is in het belang van de patiënten, aangezien zij bij alle ‘geconventioneerde’ artsen op een vast tarief kunnen rekenen, en dat gedurende twee jaar. De geconventioneerde artsen van hun kant hebben recht op een sociaal statuut dat voor volledige geconventioneerden 4.790 euro bedraagt.
 • Supplementen: de artsen en ziekenfondsen verbinden zich ertoe om voorstellen te formuleren voor het terugdringen van de supplementen aangerekend bij klinische biologie, genetica en anatomopathologie en bij borstreconstructie na kanker. Tegen eind 2017 werkt de Medicomut op basis van een diepgaande analyse ook voorstellen uit rond de ereloonsupplementen.
 • Innovatie: door een aantal maatregelen (o.a. in de klinische biologie) komen middelen vrij om innovaties terug te betalen, bijv. nieuwe meettechnieken voor patiënten met diabetes type 1. De ziekenfondsen en artsen maken hier onderling afspraken over.