ONRECHTVAARDIGE BEHANDELING BIJ GEMENGDE PENSIOENLOOPBAAN

Geplaatst op 18 januari, 2024 om 14:53

Statutaire ambtenaren hebben recht op een proportioneel berekend minimumpensioen na een loopbaan van minstens 20 jaar.
Voor mensen die een gemengde loopbaan achter de rug hebben als statutair ambtenaar enerzijds en werknemer of zelfstandige anderzijds is de toegang tot het minimumpensioen niet gegarandeerd, ook al hebben ze meer dan 30 jaar gewerkt.
Open VLD-fractievoorzitter Maggie De Block kaartte deze ongelijke behandeling aan bij de minister van Pensioenen.

Maggie De Block: “In het regeerakkoord is voorzien dat de regering zich op het gebied van de pensioenen zal inspannen om de verschillende regelingen binnen de pensioenstelsels op elkaar af te stemmen. We lezen verder in dat akkoord ook dat er meer convergentie dient te komen tussen en binnen de verschillende stelsels. De regering heeft hiervoor al belangrijke stappen gezet. Denken we maar aan de historische afschaffing van de correctie-coëfficiënt op de pensioenopbouw van zelfstandigen, waardoor zij vanaf loopbaanjaar 2021 een pensioen opbouwen dat vergelijkbaar is met dat van werknemers. Maar er blijven nog ongelijkheden bestaan. Stel dat iemand bijvoorbeeld 25 jaar als werknemer heeft gewerkt en 17 jaar als statutair ambtenaar, dan komt men dus niet over de drempel van 30 loopbaanjaren om toegang te krijgen tot een minimumpensioen. Ook al bedraagt de totale loopbaanduur 42 jaar. In het licht van het versterken van de band tussen gewerkte jaren en het opgebouwde pensioen is dat problematisch.”

Uit het antwoord bleek dat de regering de bevoegde ministers heeft belast om deze problematiek samen met de administraties verder uit te werken en de knelpunten te identificeren.
Mogelijke pistes worden onderzocht in het licht van de technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de verschillende opties.

Maggie De Block: “Ik ben blij dat men er binnen de regering verder aan werkt.
Er is nu nog wat tijd, we hebben nog een aantal maanden te gaan voor de verkiezingen in juni. Na de verkiezingen moeten er dan regeerakkoorden worden gemaakt. Het zou echter goed zijn als het voorbereidende werk al gedaan is zodat het kan worden ingeschreven in de volgende legislatuur. Want elk jaar zijn daar immers meer en meer mensen het slachtoffer van.”