Oplossing voor dossier “Riziv-nummers”

Geplaatst op 28 april, 2017 om 00:00

De regering heeft een oplossing goedgekeurd voor het dossier van de “Riziv-nummers” en voor de bepaling van de artsenquota. De studenten die in 2017 afstuderen, krijgen allemaal een attest en kunnen beginnen aan hun specialisatie (stage) of opleiding tot huisarts. Voor de studenten die de studies geneeskunde aanvatten in september 2017 en normaal afstuderen in 2023 of de “quota 2023”, volgt de regering het advies van de Planningscommissie.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Ik kom mijn belofte na: de studenten die nu afstuderen, krijgen een attest en kunnen voortwerken aan hun toekomst en aan hun carrière.”

Nu er in beide gemeenschappen een ingangsproef wordt georganiseerd – de ingangsproef in de Franstalige Gemeenschap vindt dit jaar voor het eerst plaats – zullen die attesten ook verstrekt worden voor aan de studenten die hun diploma behalen in 2018, ‘19 en ’20 als blijkt dat deze ingangsproeven doeltreffend zijn.

Rekenhof

De Planningscommissie oordeelde dat ons land in 2023 in totaal 1.445 nieuwe artsen nodig heeft – 607 in de Franstalige Gemeenschap en 838 in de Vlaamse. Voor het land betekent dat 215 meer dan in 2020. De Planningscommissie heeft voor deze quota 2023 rekening gehouden met een reeks parameters waaronder het aantal artsen die geen patiënten behandelen en geen prestaties aanrekenen aan de ziekteverzekering (Riziv).

Vanaf de quota 2024 wordt het systeem stabiel en zal de Planningscommissie enkel nog een algemeen quotum geven voor het hele land. De verdeling over de gemeenschappen gebeurt dan op basis van een berekening door het Rekenhof. Een wet bepaalt de verdelingsformule op basis van bevolkingsaantallen.

Correctie of “lissage”

De afwijkingen op de quota die de voorbije jaren zijn ontstaan, worden weggewerkt door een “lissage-systeem” of een correctie. Het gaat om 1.531 Franstalige artsen in overtal (negatieve correctie of lissage).

Vanaf 2024 ligt het aantal Franstalige studenten dat daadwerkelijk de stage mag aanvatten, daardoor na correctie vast op 505. Deze correctie loopt over meerdere jaren tot de afwijking is opgeslorpt.
Een positieve correctie of “lissage” voor een ondertal is ook mogelijk. De modaliteiten hiervoor moeten nog bepaald worden.

De regering heeft ingestemd met de invoering van een handhavingsmechanisme dat – met respect voor eenieders bevoegdheid – ervoor zorgt de gemeenschappen de quota naleven.

Overleg

Van bij het begin van de huidige regeerperiode heeft minister De Block ruim overleg gepleegd met alle betrokken overheden en diensten op federaal en deelstaatniveau. Er is gepraat met de deelstaatministers bevoegd voor welzijn en hoger onderwijs, met de decanen van de medische faculteiten, met studentenvertegenwoordigers en artsensyndicaten, met de betrokken administraties, met vertegenwoordigers van de Planningscommissie en met andere experten.

In België zijn quota bepaald voor het aantal artsen die jaarlijks afstuderen zodat we kunnen beschikken over kwalitatief hoogstaande artsen in voldoende aantal.

Het doel van minister De Block was een duurzame oplossing te vinden om het aantal studenten dat de studies geneeskunde aanvat en beëindigt, in overeenstemming te brengen met de quota. Minister De Block wilde ook uit de impasse geraken wat het dossier van universitaire attesten betreft. Het dossier sleept al jaren aan.

Attest voor alle studenten in opleiding

Studenten geneeskunde die hun diploma behalen en binnen het vastgestelde quotum vallen, krijgen volgens de bestaande regeling een universitair attest waarmee ze aan hun specialisatie-opleiding kunnen starten.

In 2008 is via koninklijk besluit een regeling getroffen waardoor men soepel kon zijn met het aantal universitaire attesten dat jaarlijks aan studenten werd gegeven zodat ze hun specialisatie of huisartsenopleiding konden starten. Het ene jaar konden een beetje meer attesten afgeleverd worden als er dan een beetje minder werden afgeleverd tijdens het vorige of volgende jaar. Voorwaarde was dat het eindsaldo voor de periode 2008 tot en met 2018 neutraal zou zijn: het aantal studenten geneeskunde moest uiteindelijk overeenstemmen met het aantal beschikbare attesten voor die periode.

De gemeenschappen zijn verschillend omgesprongen met de attesten. Hierdoor zouden een aantal studenten die in 2016-2017 en de volgende jaren hun diploma behalen, geen attest meer kunnen krijgen en dus niet kunnen starten met hun specialisatie.
Minister De Block: “Hieraan is nu verholpen zodat deze studenten niet het slachtoffer worden van een situatie waarvoor ze zelf niet verantwoordelijk zijn. Voor de toekomst is een regeling getroffen die herhaling van dergelijke toestanden voorkomt.”