Inkomensverlies door coronavirus beperken voor werknemers en werkgevers

Geplaatst op 20 maart, 2020 om 17:09

Tijdens de vergadering van de Ministerraad op vrijdag 20 maart zijn een aantal maatregelen goedgekeurd om de sociaal-economische gevolgen van covid-19 te verlichten. Ze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de ERMG, de Economic Risk Management Group, die gisteren is bijeengekomen, en op de vergadering met de G-10.

Deze maatregelen maken deel uit van het tweede luik van het zogenaamde Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming. Ze komen bovenop de 10 maatregelen die op 6 maart jl. werden aangenomen in het kader van het eerste luik van dit federale plan.

De laatste weken heeft de gezondheidssituatie ons ertoe gedwongen moeilijke maatregelen te nemen om de mensen te beschermen. Ze hebben een grote impact op de economische spelers in België, of het nu gaat om bedrijven, zelfstandigen of werknemers.

Het was daarom essentieel om beschermende maatregelen te nemen voor al deze spelers.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers:

  • maatregelen om de koopkracht van de werknemers te waarborgen;
  • maatregelen die de zelfstandigen rechtstreeks ondersteunen;
  • maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke tijden.
  1. Wat betreft de koopkracht van de werknemers

De tijdelijke werkloosheid zal automatisch toegekend worden, en zal worden uitgebreid en versterkt. Dit betekent dat het bedrijf geen verantwoording moet afleggen om er aanspraak op te maken, dat tijdelijke werkloosheid ook mogelijk is voor mensen die bijvoorbeeld thuis moeten blijven omdat hun partner besmet is. En dat de impact op de koopkracht van de werknemers beperkt moet worden. Het referentiepercentage wordt namelijk verhoogd van 65 naar 70% en de werkloosheidsdagen worden gelijkgesteld voor en meegerekend in het vakantiegeld en de RVA kent een bedrag van ongeveer 5,63€ per werkloosheidsdag toe.

Er is geen onderscheid meer tussen werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht.

Er zal ook een automatische verlenging van de betalingstermijnen van de personenbelasting (twee maanden) worden ingevoerd.

 

  1. Wat betreft de steun voor zelfstandigen die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

Het overbruggingsrecht zal het mogelijk maken om een maandelijkse toelage van 1.291,69 tot 1.614,10 euro toe te kennen aan zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels kunnen voortzetten door het coronavirus. Dit recht zal automatisch gelden voor de sectoren die onder het KB van 16 maart vallen en wordt onmiddellijk toegepast (maart/april). Voor de anderen moet de activiteit zijn stopgezet gedurende 7 opeenvolgende dagen.

Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel van voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.

De lokale overheden werd gevraagd om bij te dragen aan de inspanning en op gemeenschapsniveau bepaalde belastingen te bevriezen.

 

  1. Wat betreft de ondersteuning van kmo’s en bedrijven die moesten sluiten of in moeilijkheden verkeren

Bovengenoemd uitstel van betaling is van toepassing.

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van Covid-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.

 

  1. Bepalingen per sector

Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de “take away” (fiscaal en FAVV – geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.

Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.

Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.

Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden.

Wat de federale wetenschappelijke instellingen betreft, zij zullen de mogelijkheid hebben om hun reserves aan te spreken om het tekort aan inkomsten als gevolg van de sluiting door Covid-19 te compenseren.

De minister van Begroting zal toezicht houden op de maatregelen die door de federale regering zijn genomen.

Ter herinnering: de ondernemingen worden verzocht om telewerk te organiseren. Als dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om de zogenaamde social distancing-regels binnen het bedrijf strikt toe te passen, zowel op het werk zelf als bij het vervoer dat door de werkgever wordt verzorgd. Gebeurt dat niet, dan  moet het bedrijf de deuren sluiten. De strikte naleving van de social distancing-maatregelen is niet van toepassing op de cruciale sectoren. Maar ook daar wordt sterk aangeraden om de maatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen.

Alle informatie is beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be of via het telefoonnummer 0800 14 689.

Actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot alle fiscale maatregelen is beschikbaar op de website https://financien.belgium.be/nl/coronavirus