Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen

Geplaatst op 22 december, 2016 om 00:00

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, neemt akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Het wetsartikel over de omschrijving en uitoefening van de psychotherapie is in afwachting van een definitieve uitspraak tijdelijk geschorst, in zoverre het geen overgangsregeling voorziet voor personen die vóór de inwerkingtreding van die wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden. Voor het overige werd het beroep tot schorsing verworpen.

De bepalingen wat de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen betreft, blijven dus in voege.

Ook de oprichting van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen loopt verder. Deze raad zal adviezen geven over de erkenningsvoorwaarden voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. De FOD Volksgezondheid werkt verder aan de uitvoering van de wet.

Wat de uitoefening van de psychotherapie betreft, mogen de personen die vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden, zonder aan de vereisten van die wet te voldoen, die praktijk voortzetten in afwachting van de uitspraak van het Hof over het beroep tot vernietiging.